PDA

View Full Version : Thông Báo Cộng ĐồngPages : 1 2 3 [4]

 1. TRUNG TÂM ASIA: ASIA 78 PHÁT H̀NH TRỰC TIẾP NGÀY 20/8/2016 TRÊN YOUTUBE
 2. THÔNG BÁO Chương Tŕnh Sinh Hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cs tại Bắc Ca, ngày 27/8/2016
 3. BIỂU T̀NH và THẮP NẾN lần thứ 17, đồng hành vói đồng bào trong nước - của Nhóm yahoo7 -
 4. TCBC: Về việc một nhóm đăng kư danh xưng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại tiểu bang California
 5. THÔNG BÁO VỀ CHIẾN DỊCH 1 TRIỆU CHÉN CƠM CỨU ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG 4 TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM
 6. Thư mời biểu t́nh lần thứ 19-Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
 7. Hội Biệt Động Quân Bắc Cali: Thư Ngỏ của LM Nguyễn Văn Lư và Thư Mời tham dự Biểu T́nh lần thứ 20
 8. San Jose: Thư mời biểu t́nh lần thứ 22 - Đồng hành cùng cả nước
 9. Thông Báo của CĐNVTD Sydney, Úc Châu
 10. Thư ngỏ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
 11. Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Quỹ Tù Nhân Lương Tâm
 12. Hỏi đáp trực tuyến với các chuyên gia tại đại học Harvard về tương lai của Obamacare 18/01/2017
 13. THƯ MỜI LỄ GIỖ CỐ TỔNG THỐNG TRẦN VĂN HƯƠNG của Khu Hội Cựu Tù NHân Chính Trị Bắc CL
 14. Chương tŕnh T̀M LẠI NỤ CƯỜI 2017 nhằm khắc phục các dị tật
 15. THƯ MỜI THAM DỰ LỄ GIỖ QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH 30 THÁNG 04 HÀNG NĂM của Khu Hội
 16. THƯ MỜI Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 Hàng Năm của CĐ Người Việt QG Bắc Ca.
 17. ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2017
 18. TUYÊN CÁO của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California
 19. THƯ MỜI Tham Dự Buổi Họp Báo của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng Người Việt TNCS Bắc Ca.
 20. THÔNG BÁO MỜI HỌP của Ban Đại Diện CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA.
 21. TÂM THƯ Số 2 của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng
 22. THƯ MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN BÁO HIẾU của Khu Hội Cựu Tù Nhân CT Bắc California
 23. THƯ MỜI Tham dự Hội Thảo về tổ chức Ban Đại Diện Cộng Đồng Hợp Nhứt của Ủy Ban Vận Động HN/CĐ
 24. San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 72
 25. THÔNG BÁO của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Hợp nhất Bắc California
 26. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 73 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
 27. THU MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM của Khu Hội CTNCT/San Jose, Bắc Ca
 28. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 76 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
 29. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 80 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
 30. THƯ MỜI Tham Dự Buổi Hội Thảo về T́nh H́nh CĐ/NVTN Chính Trị Bắc California
 31. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 82
 32. THƯ MỜI Tham Dự Tất Niên Năm 2017 củ Khu Hội CTNCT Bắc Ca
 33. San Jose: THƯ MỜI Tham Dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền tại Việt Nam, năm 2017
 34. San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 83
 35. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 85
 36. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 86
 37. San Jose,: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 87
 38. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 88
 39. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 90
 40. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 91
 41. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 93
 42. THƯ MỜI DỰ TẾT HỌP MĂT của KHU HỘI CTNCT BẮC CALIFORNIA
 43. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 95
 44. Ư KIẾN VỀ BẦU CỬ của CĐ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC Ca
 45. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 98
 46. THÔNG BÁO của Khu Hội CTNCT Bắc Ca
 47. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 100
 48. THU MỜI THAM DỰ Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 04 năm 2018, tại San Jose, của CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc Ca
 49. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 101
 50. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 102
 51. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 103
 52. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 104
 53. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 105
 54. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 106, 63.
 55. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 107,
 56. ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH và 6 QUỐC GIA ĐỒNG MINH tai Bắc Ca.
 57. THƯ MỜI Tham Dự Chương Tŕnh Văn Nghệ Chào Mừng Ngày Quân Lực VNCH của Khu Hội CTNCT Bắc CA
 58. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 109, 66
 59. THÔNG BÁO KHẨN: Lời Mời Gọi Biểu T́nhh trước Tổng Lănh Sự VC tại San Francisco
 60. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 113, 70
 61. THƯ MỜI: Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm của Khu Hội Cựu TNCT/Bắc CA
 62. THƯ MỜI: Tham Dự Họp Mặt Noel và Tất Niên 2018 của KH/CTNCT Bắc CA
 63. THƯ MỜI: Tham Dự Buổi Họp V̀ CỘNG ĐỒNG tại Bắc CA