_____________

Dr. Trần đâu rồi?

Trước đây tôi có hay theo dơi các bài viết của Dr. Trần, nhưng mấy tháng nay th́ không c̣n thấy bài viết nào nữa. Mọi người có ai biết hiện Dr. Trần đă chuyển...