Page 11 of 11 FirstFirst ... 7891011
Results 101 to 108 of 108

Thread: Phản biện chân lư " Vật chất có trước ư thức có sau"

 1. #101
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  83

  Kệ giác ngộ

  Hóa diệu chân kinh

  Dục đức liên sanh
  Tâm thành thánh đức
  Thuận duyên vi khởi
  Thắng hạnh tha viên

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ liên bất trụ liên
  Diệu khởi chân kinh thành

  Hóa sanh diệu kinh

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ liên bất thọ liên
  Diệu khởi chân kinh thành

  Tâm thành thánh đức
  Vi khởi vô sanh
  Tha hạnh liên minh
  Duyên thành kinh khải

 2. #102
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  83

  Kệ giác ngộ

  Hóa mệnh diệu kinh

  Pháp khởi nguyện sanh
  Liên thành liễu giải
  Thuận nhân nhẫn sanh
  Vô vi quả vị

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Liên khởi liễu giải sanh
  Thuận nhân diệu kinh thành

 3. #103
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  83

  Kệ giác ngộ

  Hóa chính vi kinh:

  Thuận nhân vi khởi
  Quả ái hóa sanh
  Tâm thành liên khải
  Vô sắc hóa công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ chính bất trụ chính
  Duyên khởi chân kinh thành

  Hóa chính diệu kinh:

  Nhân hóa khởi vi
  Liên khải vô gián
  Nhất tâm chính ứng
  Đạo hạnh thành công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ chính bất thọ chính
  Duyên khởi diệu kinh thành

 4. #104
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  83

  Kệ giác ngộ

  Hóa thực diệu kinh:

  Vô vi sở đắc
  Sắc hóa vi công
  Vô sanh pháp nhẫn
  Diệu khải âm hành

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Vô sanh pháp nhẫn duyên
  Diệu khởi chân kinh thành

 5. #105
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  83

  Kệ giác ngộ

  Quá khởi diệu kinh:

  Viên tâm nhất chính
  Tha khởi hạnh sanh
  Đồng hành tương tục
  Vi diệu chân kinh

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ diệu bất thọ diệu
  Duyên khởi chân kinh thành


  Quá diệu khởi kinh:

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ diệu bất trụ diệu
  Duyên khởi chân kinh thành

  Duyên khởi vi sanh
  Đồng hành tương tục
  Tha liên trí khải
  Vô gián diệu kinh

 6. #106
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  83

  Kệ giác ngộ

  Vô sanh diệu kinh:

  Tĩnh khởi động vi
  Quyết thành sanh khởi
  Vô vi pháp nhẫn
  Thù thắng vô sanh

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ không bất trụ không
  Duyên khởi vô sanh thành

  Pháp nhẫn diệu kinh:

  Động trụ tĩnh tông
  Vô sanh viên chiếu
  Quá khởi thắng sanh
  Nhân hành nhẫn diệ u

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ không bất thọ không
  Duyên khởi pháp nhẫn thành

 7. #107
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  83

  Kệ giác ngộ

  Chiếu giải diệu kinh:

  Liên khởi vô sanh
  Tâm thành thánh đức
  Uẩn khởi vi minh
  Thà hành chiếu khải

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Tha khởi liên vô sanh
  Uẩn hành vô vi diệu

 8. #108
  Member
  Join Date
  05-12-2018
  Posts
  83

  Kệ giác ngộ

  Vô sanh pháp nhẫn diệu giải chân kinh

  Quả ái dục đức
  Thù thắng duyên sanh
  Pháp tạng lưu chiếu
  Vô vi diệu kinh

  Vô sanh diệu giải chân kinh

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Thọ tâm bất trụ tâm
  Duyên khởi diệu kinh thành

  Pháp nhẫn diệu giải chân kinh

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Trụ tâm bất thọ tâm
  Duyên khởi diệu kinh thành

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 9
  Last Post: 08-11-2011, 08:37 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 03-08-2011, 09:56 PM
 3. Replies: 5
  Last Post: 09-09-2010, 03:02 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •