Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử - thơ Lê Chân-Nhạc và Tiếng hát:Nguyễn Văn Thành