Kính gửi Ông Quốc Dân và Ban Giám Sát

Tôi có post lên một thắc mắc và khiếu nại tại trang 239 (post#2387)trong đề mục (thread) "Vận Động Nhân Quyền" . Xin quư vị vào đọc tại nơi ấy sẽ rơ .!Chờ đến nay mà cũng chưa thấy vị nào trả lời,giải thích !

V́ để lâu "Sợ cứt trâu hoá bùn "nên gửi PM nầy đến quư vị để hỏi :
Ai đă delete cái RE của tôi ?? Lư do ǵ ??
Nếu có điều ǵ khó nói xin ,trả lời tại đây cũng được .
Mong BBT VL có một xí tôn trọng thành viên ,độc giả . Trân trọng .