Hỡi Anh Bộ Đội

Hỡi anh Bộ Đội, Thương Binh
Chắc anh đă thấy dân ḿnh ra sao
Công Lao xương máu năm nào
\Bây giờ lănh đạo mang trao cho Tàu

Nam Quan, Bản Giốc c̣n đâu
Hoàng Sa biển rộng lần hồi cống dâng
Đời anh sống chết bao lần
V́ ḷng yêu nước dự phần góp tay

Trắng đen rơ thật ban ngày
Cộng đảng chính thật một bầy độc tôn
Ngoảnh mặt bất chấp ḷng dân
Phản bội xương máu giết mầm Tự Do

Việt Nam nguyên dẫy sơn hà
Mồ hôi công sức ông cha đắp bồi
Truyền thống dân tộc c̣n đâu
Lê-Nin, Các- Mác trị ngồi nước ta

Trong tay sẵn khẩu AK
Ngày xưa anh đă xông pha bao lần
Xin anh đừng chớ lừng khừng
Ra tay cứu độ thanh trừng kẻ gian

Nông, Triết, Dũng lũ bạo tàn
Chúng đem bán nước cho phường Tàu Mao
Toàn Dân chung một cao trào
Trong ngoài hiệp lực diệt Mao cứu nhà.


Nguyễn Quốc Việt Hùng


__._,_.___