Ph129

THƯ KHIẾU NẠI và ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ
Cuộc Bầu Cữ do Mạc Văn Thuận thực hiện

của Huỳnh Phong,
Ủy Viên Kế Hoạch Ban Chấp Hành, Cộng Đồng Việt Nam Bắc California,
Nhiệm Kỳ 5 (2009-2012),
Phó Nội Vụ/BCH/NK4/2007-2009 (Bổ sung Nhân Sự/BCH)
Chủ Tịch Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức QLVNCH (2001-2007)

Trích yếu:
V/v Ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Tiên tiếp tục không chấp hành Bản Điều Lệ
Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California về bầu cử ứng cử, về nhiệm vụ và
thành phần Ban Chấp Hành,

Tham chiếu:
Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, ngày 01 tháng 12 năm 2013,

Kính gửi:
- Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch, BCH/CĐVN/Bắc Ca, NK 5 (2009-2012) và Quư Thành Viên BCH
- Ông Phan Quang Nghiệp, Trưởng Ban Giám Sát/CĐVN/NK5 (------------) và Quư Thành Viên BGS
- Hội Đồng Các Đoàn Thể
- Quư Tổ chức, Đoàn Thể,
- Quư Đồng Hương và Quư Chiến Hữu

Kính thưa Quư Vị,
Tiếp theo Thư Khiếu Nại ngày 10 tháng 4/2013
Và Thư Khiếu Nại ngày 24/4/2013

Ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Tiên, và Ông Trưởng Ban Giám Sát vẫn chưa
ư thức trách nhiệm phải chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng hiện
Hành, Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát vẫn không trách nhiệm trước sự
thực hiện các sinh hoạt CĐ quan trọng một cách tuỳ tiện sai trái, đồng thời với
sự lạm dụng giấy phép cho tổ chức CĐ hoạt động của chính quyền.
Chính quyền cấp giấy phép cho tổ chức sinh hoạt CĐ cho Quư vị để làm lợi cho mọi
Thành Viên Cộng Đồng, cho xă hội, chứ không cấp giấy phép cho Quư Vị để xữ dụng nó thực hiện độc tài nhằm thủ lợi cá nhân và phe nhóm.

Hầu hết những việc làm sai trái của Quư Ông đă thể hiện trên giấy trắng mực đen. Cụ thể qua 2 Tâm Thư, 1 Thông báo của Ông Nguyễn Ngọc Tiên và 3 Thông Cáo của Ông Mạc Văn Thuận.
Mặc dù, cho tới giờ nầy, tôi nhận rơ Ông Nguyễn Ngọc Tiên quyết thắng bằng độc tài bất chấp luật Cộng Đồng kể cả Luật Pháp Hoa Kỳ. Ông không chấp nhận nghe thấy quan tâm đến ư kiến phê b́nh xây dựng từ đồng hương hay hội đoàn nào cả.

Tôi phải có ư thức trách nhiệm của người được Dân Cử trong Liên Danh Đoàn Kết trong cuộc Bầu Cử BĐD/CĐVN/Bắc Ca NK5 (2009-2012), nên có ư kiến đề nghị và khiếu nại
về tất cả việc làm sai trái của Ông Nguyễn Ngọc Tiên, để kính tŕnh đến đồng hương và chiến hữu và lưu hồ sơ khi cần tŕnh trước chính quyền địa phương (Tư pháp).

Sau đây là tiếp tục việc làm sai trái, độc tài của Ông Nguyễn Ngọc Tiên, người được
cấp giấy phép của chính quyền, phải chịu trách nhiệm:

1/- Ông cử Ông Mạc Văn Thuận tổ chức bầu cử với danh xưng Ban Vận Động Bầu Cử, không đúng, không có Quy chế bầu cử (Thông báo có ngày nhận đơn ứng cử mà không có ngày hết nhận đơn, rồi sau đó tự ư ra thông báo bất ngờ khác, ngày kư thông báo cùng ngày với ngày hết nhận đơn!):

@ Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California:
Điều 6.- BẦU CỬ và ỨNG CỬ.
6.1 BẦU CỬ: Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California sẽ được tuyễn chọn qua một cuộc bầu cử phổ thông trong vùng do một ỦY BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ thực thi Qui Chế Bầu Cử.
…………………………………………………… ……………………………………
2/- Tự ư ấn định Liên danh là 1 người, và sau đó Thụ Ủy là Chủ Tịch chọn Thành Viên BCH là sai trái:
Điều 12.- NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH.
BAN CHẤP HÀNH gồm một liên danh có từ năm (5) đến bảy (7) người do một vị thụ ủy đứng đầu để lo mọi thủ tục hành chánh và được bầu cử trực tiếp, kín trong một cuộc phổ thong đầu phiếu,
…………………………………………………… ………………………………………/
Điều 14.- Để tránh những hành động có tính cách độc tài, độc đoán , phản dân chủ của bất cứ thành viên nào trong Ban Cháp Hành, điều 15 quy định như sau: BAN CHẤP HÀNH có quyền biểu quyết thay đổi chức vụ của bất cứ thành viên nào trong Ban Chấp Hành theo tỷ lệ hai phần ba ( 2/3) số số thành viên hiện diện của Liên Danh đắc cử. Các
Thành viên không đến tham dự phiên họp phải viết giấy Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban Chấp Hành với đầy đủ quyền hạn quy định. Các phiếu trắng được kể như
PHIẾU BẤT TÍN NHIỆM. Kết quả buổi họp phải được thông báo chính thức cho BAN GIÁM SÁT và HỘI ĐỒNG CÁC ĐOÀN THỂ rơ. (Hết Điều 14)

Căn cứ vào những điều sai trái trầm trọng trên, mang tính cách độc tài, độc đoán, phản dân chủ, với tư cách Thành Viên của Liên Danh đắc cử và Ủy Viên Kế Hoạch Ban Chấp Hành CĐVN/Bắc Cali Nhiệm Kỳ 5 (2009-2012), Tuyên Thệ Nhậm Chức ngày 23 tháng 8 năm 2009 tôi, Huỳnh Phong khiếu nại như trên và chính thức đề nghị:

1/- Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Chấp Hành, Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, hủy bỏ ngay Cuộc Bầu Cử phi pháp do Ông Mạc Văn Thuận thực hiện, nếu không Ông hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước Đồng Hương và Chính Quyền Hoa Kỳ
tại Địa Phương.
2/-Đồng thời kính đề nghị Đồng Hương Cử Tri Bắc California không tham dự cuộc Bầu Cử phi pháp do Mạc Văn Thuận tổ chức nói trên, vào ngày 16 tháng 6 năm 2013.

Kính chào Quư Vị,
San Jose, ngày 10 tháng 5 năm 2013
Huỳnh Phong
Ủy Viên Kế Hoạch/BCH/CĐVN/Bắc Ca
408-712-5977