Ph261

KHU-HỘI CỰU TU` NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
111 E . GISH ROAD - SAN JOSE, CA . 95112
ĐIỆN THOẠI :408-437-3199

THƯ MỜI

THAM DỰ
BUỔI VĂN-NGHỆ VINH DANH CHIẾN-SĨ QL/VNCH
Cựu TNCT/
Kính gởi :

- Quư Vị Lănh ĐạoTinh Thâ`n Các Tôn Giáo .
- Quư Vị Tướng Lănh, Quư Niên-Trưởng trong QL/VNCH .
-Quư Nhân-Sĩ, Quư Đại-Diện Các Đoàn Thể Quốc-Gia, Quư Cơ-Quan Truyền Thanh, Truyền H́nh, Báo-Chí, Quư Chiến-Hữu,và Quư đồng hương tỵ nạn cộng-sản.

Kính thưa quư vị :
Nhân kỷ niệm Quân-Lực VNCH ngày 19 tháng 06 Năm 2013, Khu-Hội vẫn giữ nguyên truyền thống đêm văn-nghệ Vinh Danh Chiến-Sĩ Các Cấp trong Quân-Lực VNCH và chuẩn bị cho Đại Lễ Mừng Ngày QL/VNCH 19/6 hàng năm,

- Thời gian: Lúc 2:00 chiều Thứ Bảy, ngày 15/6/2013
- Điạ điểm: Trung-Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội CTNCT/Bắc Ca.
Số 111 E . Gish Road - San Jose, CA . 95112
( Góc đươ`ng north số 1 va` Góc đươ`ng North số 4 )

Với một chương tri`nh văn-nghệ hoa`n toa`n da`nh riêng cho lính, thật sống động, do các Ca-Sĩ Vu`ng Thung Lũng Hoa Va`ng Phối hợp tri`nh diễn .

Khu-Hội Trân Trọng Kính mơ`i quư vị bớt chút thơ`i gian đến tham dự buổi Văn-Nghệ vinh danh những ngươ`i chiến-sĩ trong QL/VNCH đă hy sinh trong cuộc chiến va` đang tiếp tục chiến đấu không mệt mỏi trong công-tác đấu tranh chính-trị cho một nước Việt-Nam Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyê`n không cộng-sản,

Trân trọng kính mời,
San Jose, nga`y 28 tháng 05 Năm 2013
TM. BAN TỔ CHỨC
Chủ-Tịch Khu Hội
Mai Khuyên
Điện thoại liên lạc
- Văn pho`ng Khu-Hội : 408-437-3199
-Ch.Cao-Minh-Trí : 408-315-5977
-Ch.Trâ`n-Gia-Đắc : 408-204-9522
-Ch.Mai-Khuyên : 408-334-6101