Cho tao chưởi mầy một tiếng

Đ. M., cho tao chưởi mầy một tiếng,
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu ?
Ngậm phải củ ǵ mà mầy cứng miệng,
Đảng của mầy, chết mẹ … đảng tào lao.

Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng,
Cầm súng làm ǵ … chẵng lẽ hiếp dân.
Tao không tin lính lại hèn đến thế,
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm.

Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngơ,
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
"Môi liền răng" à th́ ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.

Ông Cha ḿnh bốn ngàn năm dựng nước,
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu.
Thân phận mầy cũng là Lê, là Nguyễn
Hà cớ ǵ ... mầy hèn đến thế sao !

Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến,
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn.
Hăy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi,
Cứ đà nầy ... chết tiệt c̣n sướng hơn.

Đàn găy tai trâu ... xem chừng vô ích,
Giờ mầy nghe tao chưởi c̣n hơn không ...:D:D


Trạch Gầm