Ph464

KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNHH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
Associaltion of formerVietnamese PolisicalPrissoners
111 E. Gish Road – San Jose , Ca 95112. Phone : 408-437-3199

THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN –VĂN-THIỆU


KÍNH GỬI :___________________ ____________________ __________

-Quư vị Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
-Qúy vị Tướng Lănh VNCH,
-Quư Niên Trưởng trong Quân-Dân-Cán-Chính VNCH.
-Quư Thân-Hào Nhân-Sĩ, Quư Đại-Diện các Hội-Đoàn Tổ Chức Quốc-Gia, Quư cơ-Quan Truyền thông và bao Chí
-Quư Đồng Hương TNCS, Quư Chiến-Hửu Quân –Dân-Cán-Chính VNCH, Quư anh chị em Sinh-Viên, Học Sinh cùng các cháu Hậu-Duệ của VNCH..

Kính thưa Quư vị ,

Hằng năm vào tháng 09 Quân-Dân-Cán-Chính VNCH dành một buổi Lễ tưởng-Niệm cố Tổng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu được Tổ chức tại :

-Địa Điểm : Trung Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội Bắc Cali, số 111 E. Gish RD – San Jose , CA 95112
-Thời gian : vào lúc 11 giờ 30 trưa thứ bảy ngày 27 tháng 09 năm 2014


Sau phần nghi Thức dành cho buổi Lễ, Ban Tổ Chức sẽ tiếp nối một chương tŕnh Văn Nghệ đấu tranh yểm trợ Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyền cho Quê-Hương Việt-Nam do các Ca-Sĩ và Kich-Sĩ Bắc Cali tŕnh diễn rất đặc sắc .

Trân trọng kính mời Quư vị vui ḷng dành thời gian đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng-Thống Nguyễn-văn-Thiệu và thắp môt nén hương cầu nguyện cho Tổ-Quốc Việt-Nam và các Chư Vị Anh Linh Anh Hùng Tổ-Tiên cùng các Anh-Linh Quân-Dân Cán-Chính VNCH đă Hy-Sinh , Tuẫn-Tiết v́ Lư-Tưởng Tự-Do cho VNCH đang An-Vị thờ kính tại Trung-Tâm Khu-Hội..
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

San Jose ngày 01 tháng 09 năm 2014
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ-TỊCH
MAI-KHUYÊN

Mọi chi tiết xin liên lạc :
-Ch. Cao-Minh Trí: 408-315-5977
-Ch. Trần Gia Đắc: 408-204-9522
-Ch. Huỳnh-Phong : 408 -712-5977