CHƯƠNG TR̀NH LỄ GIỖ 20 NĂM CỐ LINH MỤC PHẠM LONG TIÊN

VÀ 10 NĂM HỌP MẶT CUẢ ACE TRUNG TÂM PHỤC HƯNG


Ngay Thu Sau October 3rd, 2014 Tien Dai Hoi:
Địa điểm: Pḥng Sinh Hoạt Ngừơi Việt
14771 Moran St. Westminster, CA 92683
Điện thoại báo Ngừơi Việt: 714 892 9414
6 PM-10 PM.


Ngay Thu Bay October 4th, 2014 Le Gio Va Dai Hoi hop mat:

Thanh Le Gio 12 Noon:
Le Gio 20 Nam Cha Pham Long Tien:
Blessed Sacrament Catholic Church
14072 Olive St.
Westminster, CA 92683
714-892-4489

Dai Hoi Hop Mat 5 PM-11 PM:
Paracel Sea Food Restaurant
15583 Brookhurst St.
Westminster, CA 92683
714-775-3077


Hoàng Nguyễn