Chuyện hơi cũ, nhưng có ca sĩ Anh Chi mang ra hát để mô tả cảnh bưng bô..
Anh Chi gọi là KIẾP BƯNG BÔ .