Phg 227


ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS N.CALIFORNIA
KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRI BẮC CALIFORNIA
111 E. GISH ROAD - SAN JOSE, CA.95112
PHONE : 408-334-6101 - EMAIL : CAMRYMAI2000@YAHOO.COM
++++++++++
THU MỜI

THAM DỰ LỄ VU-LAN MÙA BÁO HIẾU
27-08-2016

Kính Gởi :_____________________________ ______________________________ ________
- Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần Các Tôn-Giáo
- Quư Niên-Trưởng Quân-Dân-Cán-Chính VNCH
- Quư Hội-Đoàn, Tổ Chức, Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền H́nh, Báo Chí
- Quư Đồng Hương TNCS và Quư Chiến-Hưu Quân-Cán-Chính VNCH.

Kính thưa Quư Vị,

Hàng năm đến ngày ĐAI LỄ VU-LAN trọn tháng báo hiếu để ghi nhớ và
Tri-Ân Các Đấng Bậc Tổ Tiên DỰNG NƯỚC và GIỮ NƯỚC cùng Các Đấng Bậc HIỀN ĐỨC
ANH-HÙNG TỬ-SĨ VNCH đă Hy-Sinh, Tuẫn-Tiết cuộc đời cho TỔ-QUỐC và DÂN-TỘC
VIỆT-NAM TỰ-DO , KHÔNG CỘNG-SẢN được tổ chức tại :

- ĐỊA ĐIỂM : 111 E. Gish RD - San Jose, CA.95112
- THỜI GIAN : Lúc 11 giờ 30, Thứ bảy, Ngày 27-08-2016.

Buổi Lễ do Thượng-Tọa THÍCH-VIÊN-THÔNG Chủ Lễ với sự hiệp thông của Đoàn Phật-Tử Chùa Từ -Lâm cùng Các Phật-Tử Vùng Phụ Cận đồng tham dự Tụng Niệm.

Khu-Hội trân trọng kính mời Quư Vị dành thời gian đến tham dự và thắp một nén hương ḷng cho Các Anh-Linh Quân-Dân-Cán-Chính VNCH đang An-Vị và Thờ Kính
tại Trung-Tâm của Khu-Hội.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
San Jose, ngày 27 tháng 07 Năm 2016
TM. BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI
CHỦ-TICH
- Diện thoai liện lạc :
- Ô. Huỳnh-Phong ; 408-712-5977
- Ô. Trần-Gia-Đắc ; 408-204-9522 MAI-KHUYÊN