Deal với tụi 1-SVPK, mà hỏng chuẫn bị cái plan pḥng ngưà chúng ăn huych , chúng ôm lu chạy , chúng đá gị lái , chúng phản trắc th́ xem như tương tự cảnh gái Quê lên thị thành mà quên cái plan chuẩn bị đề phong dân bá dơ , dân sở khanh thôi.

Khi nhắc đến 2 chữ Cộng Sản th́ phải nghĩ đến sự tương đồng của 4 chữ "Lưà Thầy, Phản bạn" để làm nên sự nghiệp thôi .

Làm nên sự nghiệp cưởng đoạt Miền Nam cũng nhờ vào cái tài mọn phản lại lời cam kết của tờ Paris 1973 đó sao ?

Rất tiếc anh Thầy Tuồng Do Thái Kissinger thời đó đầu óc c̣n ngu ngu chưa có option thêm vô 1 điều khoản:

- Nếu you vi phạm những cam kết trong P1973, quân đội chúng tôi sẽ coming back với "all necessary measures" .

Câu hỏi được đặt ra:

Hỏng biết "Hậu Sinh" như Rễ Do thái của Mr Trump có "Khả Úy" hơn cái đám đàng cha chú như Kissinger khg ?