(Phg489)

THƯ MỜI

Tham dự hội thảo về tổ chức Ban Đại Diện Cộng Đồng Hợp Nhất

Kính Gửi:

-Qúy vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo.
- Qúy tổ chức đoàn thể.
- Qúy vị thân hào nhân sĩ, đồng hương.
- Qúy Cơ Quan Truyền Thông.

Được sự hưởng ứng và hợp tác của nhiều đoàn thể và thân hào nhân sĩ. Một buổi họp khoáng đại nhằm mục đích thảo luận, quyết định một phương hướng hợp t́nh hợp lư để thực hiện một cuộc bầu cử Đại Diện Cộng Đồng hợp nhất tiêu biểu cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản Bắc California.

Buổi họp được tổ chức:

Thời gian: Thứ bẩy 26/08/2017 từ 4:30 pm đến 8:00pm.
Địa điểm: Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ (VACC)

. Trân trọng kính mời qúy vị nhiệt t́nh tham dự đông đảo, để đóng góp những ư kiến qúy báu xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh.

San Jose ngày 15 tháng 8 năm 2017
Thừa Ủy Nhiệm Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng

Nguyễn Tái Đàm
(Đă kư)


Bác sĩ Trần Công Luyện
Luật sư Đỗ Doăn Quế
Bác sĩ Trần Quyền
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi
Ông Nguyễn Tái Đàm, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng


Thông tin liên lạc :
Ông Huỳnh Phong Email: phonghuynh50@sbaglobal.net Phone: 510-707-7887

Bưu Thư:
VMD mail box 201
2647 Senter Rd., San Jose CA 95111