Thưa Quư Vị trong BĐH/Diễn Đàn,
Thời gian dài đă qua, Diễn Đàn đă giúp nhiều cho sinh hoạt CĐ/Hải Ngoại.
Cho nên, có nhiều người muốn ủng hô tài chánh cho Diễn Đàn.
Đề nghị mở lại mục ủng hộ thường xuyên, để người trân quư DĐ biết thể thức gửi yễm trợ tài chánh.
Kính chào Quư Vị,
San Jose, ngày 17/8/2017
Bùi Phước Thới