Phg529

THÔNG BÁO
Kính gửi toàn thể Quư Hội Đoàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà Bắc California
Qua buổi họp ngày 26 tháng 8 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam đă thành lập Ủy Ban để tổ chức bầu cử một cộng đồng Việt Nam hợp nhất tại Bắc California do Bác Sĩ Trần Công Luyện khoá 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức làm Trưởng Ban.

Xin toàn thể Quư Hội Đoàn chấp thuận và hổ trợ để Ủy Ban hoạt động được hữu hiệu, và xin cử đại diện tham gia vào Ủy Ban để phân chia công tác cho có kết quả tốt đẹp.

Xin cho biết quư danh vị đại diện cùng số điện thoại về địa chỉ sau đây:

Ủy Ban Bầu Cử 65 Park Belmont Place San Jose, CA 95136

Xin cám ơn toàn thể Quư Hội Đoàn.

Trânn Trọng
Bác Sĩ Trần Công Luyện