KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONER OF NORTHERN CALIFORNIA Non Profit Public Benefit Corporation T.E. ID#77-0219921
Địa chỉ: 111 E. Gish Road, San Jose, CA 95112 , Điện thoại 408 334-6101


THƯ MỜI
Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIÊM

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Quư vị lănh đạo Tinh Thần các Tôn Giáo-
- Quư Vị Tướng Lănh và Quư Niên Trưỏng Quân Dân Cán Chính VNCH
- Quư Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền H́nh và Báo Chí
- Quư Đồng Hương TNCS, Quư Chiến Hữu cùng các cháu Hậu Duệ VNCH,

Kính thưa Quư Vị,
Năm nay, Khu Hội tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm lần thứ 54, vị sáng lập và Lănh Đạo Nền Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam, được tổ chức tại:
Địa điểm: 111 E. Gish Road, San Jose, CA 95112 . . .. ...
. (Trung Tâm Sinh Hoạt Khu Hội)
Thời gian: 11:00 sáng Thứ Bảy, ngày 04 tháng 11 năm 2017
Sau phần nghi thức dành cho buổi Lễ và những lời phát biểu của Quan Khách Việt Mỹ, một chương tŕnh văn nghệ đấu tranh cho Quê Hương và t́nh người linh VNCH sẽ do các Ca Nghệ Sĩ thiện nguyện tŕnh diễn. Trân trọng kính mời Quư Vị vui ḷng bớt chút thời gian, đến tham dự và thắp một nén hương ḷng, để tưởng nhớ Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă một ḷng dâ'n thân, đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam Cộng Ḥa độc lập, tự do, dân chủ, chống ngoại xâm và cộng sản. Khu Hội chúng tôi rất mong được sự yểm trợ cuả Quư Ân Nhân, để buổi Lễ thêm phần trang trọng
Check yểm trợ xin để tiếng Việt: Khu Hội Bắc Cali, gửi đến đia chi ghi trên.

Điện thoại liên lạc: Trân trọng
- Ch Trần Gia Đắc 408-204-9522 San Jose, ngày 10 tháng 10 năm 2017-
- Ch Trương Hiệp 408-674-4688 TM Ban Chấp Hành Khu Hội
- Ch Huỳnh Phong 510-707-7887 Chủ Tịch
Mai Khuyên