Ref. Thu moi
Saturday, November 11, 2017 12:48 AM


From:
"Nguyen Tuc" <rieng1goctroi@sbcglobal.net >

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO VỀ HIỆN T̀NH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHÍNH TRỊ TẠI BẮC CALIFORNIAKính Mời :

- Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
- Quư Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc CA, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc CA.
- Quư Vị Thân Hào, Nhân Sĩ,
- Quư Vị Đại Diện Các Tổ Chức, Hội Đoàn, Hội Đồng Hương,
- Quư Vị Đại Diện Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,
- Quư Đồng Hương và Anh Chị Em Thanh Niên, Sinh Viên,

Bớt chút th́ giờ đến tham dự buổi Hội Thảo về hiện t́nh Cộng Đồng người Việt tỵ nạn chính trị tại bắc California sẽ được tổ chức tại Thư Viện Tully vào lúc 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật 12 tháng 11 năm 2017. Sự hiện của tất cả quư vị sẽ nói lên sự quan tâm của tất cả quư vị đến sinh họat chung của Cộng Đồng người Việt tại bắc California.

Trân trọng kính mời.

Bác Sĩ Trần Công Luyện
Điện thọai liên lạc BTC :

(408) 227-8069
(408) 924-0815