Phg623

KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS OF NORTHERN CALIFORNIA
NON-PROFIT PUBLIC BENEFIT CORPORATION T.E. ID# 77-0219921
111 E. GISH RD - SAN JOSE, CA.95112 TEL : 408-334-6101
----000---

THƯ MỜI

THAM DỰ TẤT NIÊN NĂM 2017

Kính gỏi :_____________________________ ______________________________ ____________

Quư Niên Trưởng Quân-Dân-Cán-Chính VNCH, Quư Thân Hào Nhân Sĩ, Quư Hội-
Đoàn, Quư Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí, Quư Đồng Hương TNCS và Quư Chiến Hữu.

Kính Thưa Quư Vị :
Những khó khăn trong các trang lịch cuối cùng của Năm 2017 đang dần dần đi
vào dĩ văng và nhường chỗ cho Niên Lịch mới Năm 2018 sắp tới đây. Do đó Khu-Hội
Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California Chúng Tôi đă chọn ngày gần cuối cùng của
Năm 2017 để nói lên lời Cảm Ta và Tri Ân đến với Quư Vị v́ ḷng Thương Mến hỗ trợ
Tinh Thấn và Tài Chánh cho Khu Hội chúng tôi duy tŕ Trung Tâm Sinh Hoạt và nơi
Thờ Kính Các Anh Linh Quân-Dân-Cán-Chính VNCH đă hy sinh cho Lư Tưởng Tự-Do
cho đến nay. Buổi Tất Niên được Tổ Chức tại :

- ĐỊA ĐIỂM : 111 E. Gish RD - San Jose, CA.95112 ( TT/SH/KHU-HỘI )
- THỜI GIAN : 11 Giờ 30 Thứ Bảy Ngày 30 tháng 12 Năm 2017.
- VĂN NGHỆ : Do các Ca-Nhac-Sĩ Địa Phương Thiện Nguyện Tŕnh Diễn

Trân trọng Kính mời Quư Vị vui ḷng dành thời gian quư báu đến tham
dự buổi Tất Niên Năm 2017 và thắp một nén Hương Ḷng để Tri Ơn các Anh Linh Quân
-Dân-Cán-Chính VNCH đă hy-sinh cho Lư Tưởng Tự-Do.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
San jose, ngày 26 tháng 11 Năm 2017
TM. BAN CHẤP HANH KHU-HỘI
CHỦ-TỊCH
Điện Thoại liên lạc :
- Trần-Gia-Đắc : 408-204-9522
- Huỳn-Phhong : 510-707-7887
- Hiệp-Trương : 408-674-4688 MAI - KHUYÊN