KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
ĐIỆN THOI : 408-334-6101
HỘP TH MỚI PO.BOX : 731344 - SAN JOSE, CA. 95173
+++++++

THƯ MỜI
LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG THỐNG TRẦN-VĂN-HƯNG

Knh Gởi :_____________________________ __________________________
- Quý Niên-Trưởng Quân-Dân-Cán-Chh nVNCH
- Quý Hội-Đon, Tổ Chức Quốc-Gia
- Quý Cơ Quan Truyền Thông v Báo Ch
- Quý Đồng Hương Tỵ Nạn cộng sản v Quý Chiến-Hữu

Knh Thưa Quý Vị,

Năm nay Niên Lịch Âm Lịch Việt-Nam có Tháng Nhun nên
viêc tổ chức Lễ Tưởng Niệm : Cố Tông Thống TRẦN-VĂN-HƯNG đã được Ban
Chấp Hnh Khu-Hội họp với sự tán thnh của Các Đơn Vị Bạn, Tổ Chức tại :

- ĐỊA ĐIỂM : 111 E. Gish Road - San Jose, CA.95112
- THỜI GIAN : Lúc 11 giờ 30 Thứ Bảy Ngy 27 tháng 01 Năm 2018

Trân Trọng Knh mời Quý Vị dnh thời gian quý báu đến tham dự Lễ Tưởng
Niệm Cố Tổng Thống TRẦN-VĂN-HƯNG một Ch-Sĩ trong sạch Yêu Nước,
Thương Dân.Đồng thời thắp một nén hương lòng cho Cố Tổng Thống v Các Anh
Linh Quân-Dân-Cán-Chnh VNCH lần cuối cùng, tại Vị Tr ny.

Khu-Hội cũng rất mong được sự Yểm Trợ của Quý Ân-Nhân cho buổi Lễ thêm
phần trang trọng. Mọi sự yểm trợ được cấp biên nhn trừ thuế. Check xin dề :
Khu-Hội Bắc Cali ( hoặc viết tắt AFVPP )
PO. BOX : 731344
San Jose, CA. 95173

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
San Jose, ngy 10 tháng 11 Năm 2018
TM. BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI
CHỦ-TỊCH
Điện thoại liên lạc :
- Trần-Gia-Đắc : 408-204-9522
- Lâm-Hùng-Tráng : 408-326-9777
- Trương-Ngọc-Hiệp : 408-674-4688
MAI-KHUYÊN