KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
Địa chỉ: PO Box 731344. San Jose CA 95173

THƯ MỜI Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIỆM Kính thưa Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,Quư Thân Hào Nhân Sĩ, Quư Niên Trưởng trong QLVNCH,Quư Đại Diện các Đoàn Thể,Quư Cơ Quan Truyền Thông Báo Chi, Quư Chiến Hữu, Quư Đồng Hương TNCS,

Buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thông Ngô Đ́nh Diệm sẽ được Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Tri Bắc California tổ chức, Để tưởng nhớ Cố Tổng Thống của nền Đệ Nhứt Cộng Ḥa, đồng thời tạo điều kiện cho hậu duệ t́m hiểu về ư chí bảo vệ chủ quyền dân tộc, xây dựng chế độ tự do dân chủ pháp trị của cố Thổng Thống NGô Đ́nh Diệm , Hầu nối gót tiền nhân trong việc quang phục quê hương,

Thời gian: 10:30 AM đến 1.00 pm,thứ bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ, 2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122

Trân trọng kính mời Quư Vị và Quư Bạn Trẻ vui ḷng dành thời gian đến tham dự, để thắp nén hương tưởng nhớ Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, Sau phần nghi lễ, kính mời Quư Khách thọ lộc và thưởng thức chương tŕnh văn nghệ đấu tranh chọn lọc do nghệ sĩ địa phương tŕnh diễn. Trân trọng kính mời.

San Jose, ngày 11 tháng 8 năm2018
TM Ban Chấp Hành ,Chủ tịch


MAI KHUYÊN

Liên lạc: Trần G Đắc (408) 204-9522,Trương Mỹ (669)600 9688 Huỳnh Phong (510)707-7887

Ùng hộ tài chánh cho buổi Lễ và Khu Hội, check xin ghi trả cho: AFVPP và gửi về PO Box 731344, San Jose, CA 95173

Từ 1.00pm sẽ có buổi Họp của Thành Phố San Jose, để ông Thị Trưởng gặp mặt Đồng Hưong Việt Nam và báo cáo thành qủa của Thành phố, thời gian qua. Trong thời gian chuyển tiếp, đồng hương và quan khách dự Lễ có thời gian giải lao, nghe nhạc, thọ lộc,
Kính mời Quư Đồng Hương, Quư Quan Khách và Quư Bạn Trẻ vui ḷng dành thời gian cho Phiên Họp của Thành Phố, cũng có thêm thức ăn nhẹ và nước uống….