ngày 03- 12- 2020...
xin phép gỡ nhờ chút dư âm tồn đọng ;.. th́ ngày hôm nay trên vùng đát Bắc Mỹ châu cũng có T Tg Tờ T Rum có mái tọc như bờm sư tử 2020... nh́n đọc. theo dơi.. rồi ngẫm nghĩ xem Ngài TờRum.. đang giống nhân vạt nào trong thế giới sử.. và nhát là miền châu Á- Hoa Lục .. hay không.. th́ chơt hôm nay trên you tube có tranh tham luận về Tam quốc.. ngồi say mê nghe thuyết tŕnh và luận bàn th́ nhớ đến T Thg Trum... vậy ông T Thg Trump.. có vẻ.. giống nhân vật nào trong Tam quốc sử liệu của Trung Hoa.. liệu có giống như ai.. Bàng Hồng hay ai hay là... chắc là đa phàn giống một nhân vật uy quyền mưu lược một thời đó là Tào Tháo..
.. Quư Bạn nếu thích thú đọc lịch sử và say sưa với các mưu lược ngàn xưa.. chắc khó bỏ qua nhân vật ;.. Tào Tháo./. kgb