Phg954

KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNHH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
Associaltion of former Vietnamese Political Prissoners (AFVPP)
PO.Box 731344, San Jose, CA 95173
.’ /
THƯ MỜI
Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

KÍNH GỬI :

-Quư vị Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
-Quư Niên Trưởng, Quư Chiến Hữu, trong QL VNCH.
-Quư Thân Hào Nhân Sĩ, Quư Đại Diện các Hội-Đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH, --Quư cơ quan truyền thông và báo chí
-Quư Đồng Hương TNCS, Quư anh chị em Sinh Viên, Học Sinh cùng các cháu Hậu Duệ của VNCH..

Kính thưa Quư vị ,
Hằng năm vào tháng 09 Khu Hội CTNCT Bắc CA tổ chức Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại :

-Địa Điểm : Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ, số 2072 Ave.Lucretia, San Jose , CA 95122
-Thời gian : vào lúc 11 giờ 00 trưa thứ bảy ngày 14 tháng 09 năm 2019

Sau phần nghi thức dành cho buổi Lễ, Ban Tổ Chức sẽ tiếp nối một chương tŕnh Văn Nghệ đấu tranh yểm trợ Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Quê Hương Việt Nam do các ca sĩ cây nhà lá vườn Bắc Cali tŕnh diễn và có phần thụ lộc do quư thân hữu yễm trợ,

Trân trọng kính mời Quư vị vui ḷng dành thời gian đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu và thắp môt nén hương cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam sớm thoát khỏi ách nạn cs, để sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền,

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
San Jose ngày 10 tháng 09 năm 2019
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ-TỊCH

(Ấn kư)

MAI-KHUYÊN

Mọi chi tiết xin liên lạc :
-Ch. Trần Gia Đắc: (408)204-9522, -CH. Lâm Hùng Tráng (408)326-9777 -CH.Trương Mỹ (669)600-9688
-Ch. Huỳnh-Phong (510)707-7887