TIN ĐỒN covid19 TRONG CỘNG ̣ĐỒNG: "Coi chừng Bọn Nằm vùng"?
Thương xá Việt ở Mỹ khốn đốn v́ tin đồn về corona