Vụ Hồ Duy Hải: định hướng điều tra sai lệch như thế nào?