Tháp Mười đẹp nhất bông Sen
Thế gian bị chửi nhất tên "bác Hồ"
"T́m đường cứu nước" bô bô
"Cứu" đâu chẳng thấy thấy đồ hại dân
V́ Hồ Đất Nước qua phân (1)
Phân xong lại kết bằng ngần máu xương (2)
Phần Bắc thừa mứa tang thương
Thống nhất vào răi khắp đường Phần Nam
Bảy lăm Nam Bắc "cào" ngang (3)
Nay nhờ đổi ..cũ cho bằng "Ngụy" xưa (4)
Nói sao cho đủ cho vừa
Hại dân phá nước, "Công" người Làng Sen(5)

(1) HCM chủ trương chia đôi VN trong HN Genève 1954;(2) Khởi xướng cuộc xâm lăng Miền Nam;
(3) Chủ trương "Cào Bằng" kéo MN Tư Sản xuống hàng vô sản với MB,sau 1975;(4) Chính sách mang tên "Đổi Mới", nhưng là quay về Cũ);(5) Tên của "bác" và quê "bác"
Last edited by hatka; 28-12-2010 at 08:38 AM.