▼ H́nh từ trái sang phải - ông giám đốc Mounties Club - ông chủ tịch Smithfield RSL Sub branch -và 2 nữ MC - chứng tỏ ông chủ tịch Smithfield RSL sub branch vẫn ủng hộ ban chấp Cộng đồng Trẻ