Chuyện Thế Sự Đặc Biệt 2023 "Ôn Cố Tri Tân" từ sydney, Úc châu- 14/1/2023: Hội ngộ tiệc mừng Tết Niên vào lúc 12g trưa.

- 15/1/2023: Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa vào lúc 2:00PM

- 22/1/2023: Lễ Thượng Kỳ Mồng 1 Tết vào lúc 12:30PM.

* Phát phần thưởng HSC vào lúc 2:30PM


Tại: Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng

Số: 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg. NSW. 2177

* SOURCE: https://www.youtube.com/channel/UCbk...oSzTwjw/videos