Tiệc Tết Niên của Hội Cảnh Sát Quốc gia VNCH tại Sydney, Úc Châu- 14/1/2023: Hội ngộ tiệc mừng Tết Niên vào lúc 12g trưa.

- 15/1/2023: Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa vào lúc 2:00PM

- 22/1/2023: Lễ Thượng Kỳ Mồng 1 Tết vào lúc 12:30PM.

* Phát phần thưởng HSC vào lúc 2:30PM

Tại: Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng

Số: 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg. NSW. 2177


* SOURCE: https://www.youtube.com/channel/UCbk...oSzTwjw/videos