Hướng Tới Xây Dựng Ngành Học Người Mỹ Gốc Việt: Lịch Sử, Cộng Đồng và Kư Ức

Nói chuyện với giáo sư Tường Vũ và chị Triều Giang về cuốn sách Hướng Tới Xây Dựng Ngành Học Người Mỹ Gốc Việt: Lịch Sử, Cộng Đồng và Kư Ức.* SOURCE: https://www.youtube.com/hashtag/sbtn