Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Kính thưa:

– Quư vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo,
– Quư vị đại diện Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH NSW,
– Quư vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,
– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Để tưởng nhớ vị Cố Tổng Thống khả kính của Việt Nam Cộng Ḥa, đồng thời tạo điều kiện cho các thế hệ hậu duệ t́m hiểu và phát huy tinh thần đấu tranh bất khuất để bảo vệ quyền tự chủ dân tộc của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trong giai đoạn khó khăn của lịch sử.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Tiểu Bang NSW xin thông báo:

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ được tổ chức:

Thời gian: Lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng

8 Bibbys Place, Bonnyriggs


Kính mời Quư Vị bớt chút thời giờ đến tham dự để thắp nén hương tưởng niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối cha ông trong công cuộc đấu tranh cho lư tưởng tự do, cho một nước Việt Nam dân chủ và tự do.

Trân Trọng Kính Mời
TM BCH – Hà Cao Thắng
Chủ Tịch

* SOURCE: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003946218819

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100004354278811