T́m thân nhân

Lă Văn Tùy, trước là Tiểu Đoàn Phó TĐ 4/8, Sư Đoàn 5 BB.
Muốn t́m cựu Đại Úy Lă Văn Toàn, Đại Đội Trưởng Địa Phương Quân thuộc Tiểu Khu B́nh Dương. Trước 30/4/75, đóng quân ở vùng Mỹ Thạnh (phía Nam Bến Cát) vào thời điểm Thiếu Tá Nguyễn Kỳ Sương là Chi Khu Trưởng. Trước giờ phút lịch sử, tôi vẫn c̣n lien lạc được; sau đó bặt tin luôn.
Quư vị nào biết tin tức ǵ về Đ/Úy Lă Văn Toàn, xin vui ḷng gọi điện thoại cho
Lă Văn Tùy (901) 827-3261, hay biên thư về 979 Boone Hollow, Cordova, TN 38018.