+ Reply to Thread
Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 31

Thread: Phản biện chân lư " Vật chất có trước ư thức có sau"

 1. #21
  côkhach!
  Khách

  Kệ giác ngộ

  Thù thắng thần công

  Duyên khởi diệt vọng tưởng sanh
  Duyên khởi sanh vọng tưởng thành
  Khởi hóa độ thức sanh
  Viên chiếu phước báu thành

  Vô tướng thần công

  Duyên khởi diệt vọng tượng sanh
  Duyên khởi sanh vọng tưởng thành
  Chí tử uẩn vô sanh
  Tâm thành chánh quả định

  Thù thắng viên chiếu pháp môn

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên sanh khởi tâm trí
  Pháp bảo định duyên vô

  Thù thắng viên chiếu đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Tâm khởi chí điển sanh
  Hạnh thành tương tục định

  Kim cương hồi nguyên đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên hữu khởi vô sanh
  Định thành tâm bất hoại

  Long h́nh thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên hữu khởi vô sanh
  Định thành duyên chiếu khải

  Phượng hoàng thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Khải trà thức định sanh
  Duyên khởi vạn pháp thành

  Kỳ lân thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Khải trà thức định sanh
  Duyên diệt liễu định thành

  Quy tức đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Tâm khởi thuận nhân vi
  Chí giải liễu định thành

  Long quy thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Thắng giải chí khởi sanh
  Uẩn thành thuận nhân định

  Vô sắc thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Liễu khởi thuận nhân vi
  Di âm vô sanh thành

  Vô sắc đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Quả khởi vô vi sanh
  Tương tục vi âm thành

  Vô sắc pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi vạn pháp sanh
  Thuận nhân viên măn thành

  Thái cực vô sanh thần kiếm

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ pháp thuận nhân viên
  Duyên khởi tự tướng thành

  Thái cực vô sanh thần kiếm

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ pháp thuận nhân viên
  Quả khởi tự tướng thành

  Thái cực vô sanh kiếm pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ pháp thuận nhân vi
  Duyên khởi tự tánh thành

  Bát bảo thù thắng viên chiếu đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Quyết định tham sân si
  Duyên khởi thù thắng thành

  Bát bảo thù thắng viên chiếu pháp môn

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Quyết định tham sân si
  Quả khởi vạn pháp thành

  Bát bảo thù thắng viên chiếu thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi uẩn sanh tâm
  Liễu chuyển vô vi thành

  Vô ngă thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Uẩn khởi tham sân si
  Thuận nhân chí giải thành

  Vô ngă đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Uẩn khởi tham sân si
  Vi diệu vạn pháp thành

  Vô ngă pháp môn

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Uẩn khởi tham sân si
  Vô vi chánh quả thành

  Thái cực vô sanh thần công

  Duyên khởi diệt vọng tưởng sanh
  Duyên khởi sanh vọng tưởng thành
  Liễu khải vô vi sanh
  Tâm thành pháp tự diệt

  Thái cực vô sanh đại pháp

  Duyên khởi diệt vọng tưởng sanh
  Duyên khởi sanh vọng tưởng thành
  Liễu khải vô vi thành
  Vô sanh pháp nhẫn định

  Thái cực vô sanh pháp môn


  Duyên khởi diệt vọng tưởng sanh
  Duyên khởi sanh vọng tưởng thành
  Liễu khải thuận nhân vi
  Vô sắc thần công định

  Thái cực vô sanh kiếm pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ pháp thuận nhân vi
  Vi chiếu tự tánh thành

  Thái cực thần công

  Duyên khởi diệt vọng tưởng sanh
  Duyên khởi sanh vọng tưởng thành
  Khải môn pháp vô vi
  Hợp duyên thắng dũng định

  Thái cực pháp môn

  Duyên khởi diệt vọng tưởng sanh
  Duyên khởi sanh vọng tưởng thành
  Liễu chiếu pháp vô sanh
  Vô vi vạn pháp thành

  Thái cực đại pháp

  Duyên khởi diệt vọng tưởng sanh
  Duyên khởi sanh vọng tưởng thành
  Liễu định khởi duyên vô
  Quả thành tương tục định

  Thái cực quyền

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thuận nhân thắng giải sanh
  Vô vi chí điển thành

  Thái cực kiếm

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên vô quá văn sanh
  Tâm thành vô vi khí

  Thù thắng viên chiếu vô sanh đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Thù thắng khởi vô sanh
  Tâm thành uẩn bất hoại

  Thù thắng viên chiếu truyền thành vô sanh pháp môn

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Thù thắng khởi vô sanh
  Thuận duyên chí giải thành

  Thù thắng viên chiếu truyền thanh vô sanh thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Thù thắng khởi duyên thành
  Chánh quang định giác thành

  Thù thắng truyền thanh thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Vạn pháp tương tục sanh
  Chánh quả định duyên thành

  Thù thắng truyền thanh đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Thắng liễu thuận nhân viên
  Duyên khởi đại pháp thành

  Thù thắng truyền thanh pháp môn

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Thắng liễu khải môn duyên
  Vi dâm pháp môn thành

  Bát bảo thù thắng viên diệu đại pháp

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Nhất tâm quá văn chính
  Thắng liễu diệu quả thai

  Bát bảo thù thắng viên diệu pháp môn

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Nhất tâm quá văn chính
  Thức sanh chân tâm thành

  Bát bảo thù thắng viên diệu thàn công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Nhất tâm quá văn chính
  Thuận nhân thắng diệu thành

  Hàn băng thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi tự tánh sanh
  Uẩn hành chánh pháp thọ

  Liệt hỏa thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi tự tướng sanh
  Uẩn hành chánh pháp trụ

  Vạn độc thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi thuận nhân sanh
  Pháp thành tự tánh diệt

  Lôi nộ thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi thuận nhân sanh
  Pháp thành tự tướng diệt

  Như lai thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi thuận nhân sanh
  Pháp thành tự tâm diệt

  Vạn thắng thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi thuận nhân sanh
  Pháp thành tương tục diệt

  Vi ngă thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi tự tâm sanh
  Uẩn hành chánh pháp định

  Vô thắng thần công

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Duyên khởi tương tục sanh
  Uẩn hành chánh pháp diệt

  Bát quái thù thắng diệu pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi thuận nhân tri
  Quá văn chánh định thành

  Bát quái thù thắng pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi thuận nhân vi
  Quá văn chánh pháp thành

  Bát quái thủ ấn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi chí giải sanh
  Quá văn chánh hạnh thành

  Bát quái viên diệu thù thắng thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi thắng liễu sanh
  Quá văn phước báu thành

  Vô minh viên diệu pháp môn

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Quả khải khởi duyên vô
  Phước thành chánh quả diệt

  Thập bát bảo điển:

  1. Kim cương bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định pháp bất diệt pháp
  Duyên khởi tự tâm thành

  2. Thù thắng bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt pháp bất định pháp
  Duyên khởi tương tục thành

  Thù thắng bảo điển 2

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Minh thức khởi duyên sanh
  Chánh thọ tự tâm thành

  3. Bát bảo bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi thuận nhân viên
  Quá văn bảo điển thành

  4. Bát quái bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi thuận nhân liên
  Quá văn thù thắng thành

  5. Viên diệu bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Vi chiếu khởi duyên sanh
  Chí thắng thuận nhân thành

  6. Duyên khởi bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thắng giải quả khải sanh
  Nhân viên dục đức thành

  7. Nhất nguyên bảo điển

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Pháp duyên bất lai sanh
  Dục đức như chân thành

  8. Nhị nguyên bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Pháp duyên như đức khởi
  Quả khải lai chân thành

  9. Tâm nguyên bảo điển

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Chánh quả bất diệt sanh
  Duyên khởi minh thức thành

  10. Thủ ấn bảo điển

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Pháp duyên như lai sanh
  Vạn pháp chân nghĩa thành

  11. Vô vi bảo điển

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Chánh quả bất diệt sanh
  Như lai tạng thức thành

  12. Chánh định bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Chánh thọ bất diệt sanh
  Tâm thành minh thức định

  13. Tương tục bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Chánh thọ như lai sanh
  Tâm thành tương tục khởi

  14. Vô tướng bảo điển

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Minh thức khởi duyên sanh
  Chánh quả như lai thành

  15.Chánh giác bảo điển

  Vạn pháp tự tâm sanh
  Tâm thành pháp tự diệt
  Minh thức thù thắng sanh
  Quả giác tự tâm thành

  16. Quả khải bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ giác bất thọ giác
  Tâm khởi như lai thành

  17. Phước báu bảo điển

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ giác bất trụ giác
  Tâm khởi tự tại thành

  18. Vô minh bảo điển

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Quả khải khởi vô minh
  Tâm thành duyên sanh hành

  Vô minh thù thắng bảo điến 1

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Quả khải khởi vô minh
  Tâm thành duyên sanh diệt

  Vô minh thù thắng bảo điến 2

  Tâm vô sanh vô diệt
  Tâm vô diệt vô thành
  Quả khải khởi vô minh
  Tâm thành duyên thành hoại.

 2. #22
  Côkhachs@
  Khách

  Kệ giác ngộ

  Chánh dịch viên chiếu thù thắng đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Pháp hiện pháp vô sanh
  Liễu khởi tương tục thành

  Chánh dịch viên chiếu thù thắng pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Pháp hiện pháp vô sanh
  Dục đức thuận nhân thành

  Chánh dịch viên chiếu thù thắng thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Pháp hiện pháp vô sanh
  Chí giải nhẫn bất hoại

 3. #23
  Cokhacks%
  Khách

  Cổ ngữ

  Thuận nhân chí giải liễu khởi tâm sanh

  Ăn oản nằm chờ
  Ăn nhiều ợ hơi
  Ăn đứng ngủ ngồi
  Trăm tay không bằng tay quen
  Tay bắt mặt mừng
  Ngồi lê đôi mắt
  Dấm dúi đi đêm
  Ăn vụng chùi mép
  Đău bụng ỉa chảy
  Tiền trao cháo múc
  Ăn dày no lâu
  Đặt đâu ngồi đấy

  Ḷng hào hiệp là vũ khí sắc bén
  Sĩ diện là cái khiên chắc chắn (ap)

  Quả ái và quả dục là vũ khí của người đức
  V́ vậy ... là sự xác định của người đan mạch

  Tự cao và tự đại đối lập nên người ư là ...
  Do đó ...là sự xác định để người hy lạp tự cao và khiêm tốn

  Quả ái là sự xác định là vũ khí của người nga và ... để người mỹ quả ái và quả dục

  Người khôn ngoan luôn nói ít và người rắc rối luôn hay nói

  Có chí là có niềm tin, sự chắc chắn là thành quả của đức tin

  Sự tự tin là phước báu của loài người, ư chí là thành quả của sự mài dũa của đức tin

  Ư chí là đức tin là niềm tin của nhân loại
  V́ vậy nên ...để xác đinh...

  Chí giải nhẫn sanh nghĩa thành duyên khởi

  Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn
  Lời qua tiếng lại
  Ăn ở hai ḷng
  Ăn trông nồi ngồi trông hướng
  Nhà sạch th́ mát bát sạch ngon cơm
  V́ nghĩa quên thân
  Chữ tâm kia mới bằng vạn chữ tài
  Học thầy không tày học bạn
  Giết người chịu tội
  Trông mặt mà bắt h́nh dong
  Ăn một trả hai
  Thơm thảo nên duyên

  Ḷng trung thành bắt nguồn từ ư chí
  Niềm tin bắt nguồn từ nguyên nhân xă hội

  Ư chí lớn là ư chí của người đàn ông
  Sự bao dung vĩ đại là sự bao dung của người phụ nữ

  T́nh yêu là liều thuốc của người ư
  T́nh dục là quả ngọt của người hy lạp

  Ư chí và t́nh yêu là vũ khí sắc bén của người đức
  T́nh yêu và ư chí là cái khiên chắc chắn của người đan mạch

  V́ vậy nên ... t́nh yêu và ư chí là sự xác định, t́nh yêu và ư chí lá sự xác định hoàn hảo ...

  T́nh yêu và ư chí ḥa hợp bởi trái tim và lư trí , ư chí và t́nh yêu đối lập ở tiền bạc và thương mại

  Chỉ có ư chí thôi chứ đủ cần cói t́nh yêu để ...
  ...là sự xác định của quả khải để ư chí và t́nh yêu nên thơ

  Tất cả là ư chí và t́nh yêu... để tất cả được xác định bằng ư chí và t́nh yêu ...

 4. #24
  Cokhachs&
  Khách

  Cổ ngữ

  Liên minh ấm giải quả khải vi sanh

  Đồng tiền bát gạo
  Của cho là của nợ
  Đói cho sạch rách cho thơm
  Có tiền lên hương
  Vô tư ích kỷ
  Tay làm hàm nhai tay quai miệng vỡ
  Đóng cửa bảo nhau
  V́ tiền quên nghĩa
  Của ăn của để
  Để dành cho con
  Mồm loa mép giải
  Buôn thúng bán mẹt

  Sự liên minh tạo nên giao thoa để ... xác định
  Sự giao thoa là ... để xác định liên minh

  Sự liên minh của người đức và người đan mạch là sự xác định ... để ...

  Người ư và hy lạp không liên minh họ kết hôn

  Người nga và mỹ liên minh bằng duyên nợ ...

  Sự thật và điều dối trá cùng tồn tại để ... xác định ...

  Sự thật và điều dối trá ḥa hợp để sự xác định ... là hoàn hảo

  Sự thật và điều dối trá có cùng một điểm chung đó là t́nh yêu

  Sự thật và điều dối trá không có điểm chung v́ ư chí

 5. #25
  Côukhach#
  Khách

  Kệ giác ngộ

  Viên diệu thù thắng pháp luân đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi tâm thành hoại
  Tương tục chánh định thành

  Viên diệu thù thắng pháp luân pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi tâm thành hoại
  Pháp hiện vô sanh thành

  Viên diệu thù thắng pháp luân thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Duyên khởi tâm thành hoại
  Vô vi vạn pháp thành

 6. #26
  Côzkhachs&
  Khách

  Nguyên nhân xă hội

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là t́nh yêu
  Nguyên nhân xă hội của t́nh yêu là đức tin
  Nguyên nhân xă hội của đức tin là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là học thức
  Nguyên nhân xă hội của học thức là con người
  Nguyên nhân xă hội của con người là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là thông tin
  Nguyên nhân xă hội của thông tin là ngôn ngữ
  Nguyên nhân xă hội của ngôn ngữ là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến sự giao thoa
  Nguyên nhân xă hội của sự giao thoa là quy luật
  Nguyên nhân xă hội của quy luật là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự cộng hưởng
  Nguyên nhân xă hội của sự cộng hưởng là chiến tranh
  Nguyên nhân xă hội của chiến tranh là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự sống
  Nguyên nhân xă hội của sự sống là các Đấng
  Nguyên nhân xă hội của các Đấng là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là cái chết
  Nguyên nhân xă hội của cái chết là sự tự nhiên
  Nguyên nhân xă hội của sự tự nhiên là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là tiền bạc
  Nguyên nhân xă hội của tiền bạc là sự tăng trưởng
  Nguyên nhân xă hội của sự tăng trưởng là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự tương tục
  Nguyên nhân xă hội của sự tương tục là sự bắt đầu
  Nguyên nhân xă hội của sự bắt đầu là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là tinh thần
  Nguyên nhân xă hội của tinh thần là sự toàn năng
  Nguyên nhân xă hội của sự toàn năng là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự định hướng
  Nguyên nhân xă hội của sự định hướng là nguyên nhân xă hội
  Nguyên nhân xă hội của nguyên nhân xă hội là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là quá văn
  Nguyên nhân xă hội của quá văn là nhị thập bát trinh
  Nguyên nhân xă hội của nhị thập bát trinh là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự tương tác
  Nguyên nhân xă hội của sự tương tác là sự đối lập
  Nguyên nhân xă hội của sự đối lập là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự phản chiếu
  Nguyên nhân xă hội của sự phản chiếu là sự thích hợp
  Nguyên nhân xă hội của sự thích hợp là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự xác định
  Nguyên nhân xă hội của sự xác định là nhục dục
  Nguyên nhân xă hội của nhục dục là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự hoàn hảo
  Nguyên nhân xă hội của sự hoàn hảo là đứa bé
  Nguyên nhân xă hội của đứa bé là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là cổ ngữ
  Nguyên nhân xă hội của cổ ngữ là nhị nguyên
  Nguyên nhân xă hội của nhị nguyên là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự toàn năng
  Nguyên nhân xă hội của sự toàn năng là sự thức
  Nguyên nhân xă hội sự thức là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự khác biệt
  Nguyên nhân xă hội của sự khác biệt là ngôn ngữ
  Nguyên nhân xă hội của ngôn ngữ là quân hiến

  Nguyên nhân xă hội của quân hiến là sự duy tâm
  Nguyên nhân xă hội của sự duy tâm là tiên sinh
  Nguyên nhân xă hội của tiên sinh là quân hiến

 7. #27
  Colkhach&
  Khách

  3 bài toán...

  Bài toán logic:
  Trong đường tṛn t́m điểm chung của đường kính và bán kính để số pi có 18 ṿng lặp.

  Bài toán trừu tượng:
  Trong đường tṛn chứng minh số pi có 18 ṿng lặp là sự kỳ diệu để Chúa hiện thân.

  Bài toán lập thể:
  Chứng minh sự xác định của ṿng lặp số pi được xác định bởi nguyên nhân xă hội của nhân loại thuộc một hệ tương hỗ hoặc gọi là hai hành tinh giao thoa.

 8. #28
  Côpkhachd¥
  Khách

  Kệ giác ngộ

  U minh thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt tánh bất định tánh
  Duyên khởi thần công thành

  U minh đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định tánh bất diệt tánh
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ tánh bất thọ tánh
  Duyên khởi đại pháp thành

  U minh pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ tánh bất trụ tánh
  Duyên khởi pháp môn thành

  Âm ám thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt tướng bất định tướng
  Duyên khởi thần công thành

  Âm ám đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định tướng bất diệt tướng
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ tướng bất thọ tướng
  Duyên khởi đại pháp thành

  Âm ám pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ tướng bất trụ tướng
  Duyên khởi pháp môn thành

  Diệt tuyệt thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt tâm bất định tâm
  Duyên khởi thần công thành

  Diệt tuyệt đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định tâm bất diệt tâm
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ tâm bất diệt tâm
  Duyên khởi đại pháp thành

  Diệt tuyệt pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ tâm bất diệt tâm
  Duyên khởi pháp môn thành

  Vạn ma thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt tuyệt bất định tuyệt
  Duyên khởi thần công thành

  Vạn ma đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định tuyệt bất diệt tuyệt
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ tuyệt bất thọ tuyệt
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn ma pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ tuyệt bất trụ tuyệt
  Duyên khởi pháp môn thành

 9. #29
  Côikhachs€
  Khách

  Kệ giác ngộ

  Vô minh thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt giác bất định giác
  Duyên khởi thần công thành

  Vô minh đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định giác bất diệt giác
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ giác bất thọ giác
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vô minh pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ giác bất trụ giác
  Duyên khởi pháp môn thành

  Sư tử hống thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt duyên bất định duyên
  Uẩn khởi thần công thành

  Sư tử hống đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định duyên bất diệt duyên
  Uẩn khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ duyên bất thọ duyên
  Uẩn khởi đại pháp thành

  Sư tử hống pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ duyên bất trụ duyên
  Uẩn khởi pháp môn thành

  Hóa cốt thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt tạng bất định tạng
  Duyên khởi thần công thành

  Hóa cốt đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định tạng bất diệt tạng
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ tạng bất thọ tạng
  Duyên khởi đại pháp thành

  Hóa cốt pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ tạng bất trụ tạng
  Duyên khởi pháp môn thành

  Khô cốt thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt uẩn bất định uẩn
  Duyên khởi thần công thành

  Khô cốt đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định uẩn bất diệt uẩn
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ uẩn bất thọ uẩn
  Duyên khởi đại pháp thành

  Khô cốt pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ uẩn bất trụ uẩn
  Duyên khởi pháp môn thành

  Diệu sắc thần công

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Diệt thức bất định thức
  Duyên khởi thần công thành

  Diệu sắc đại pháp

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Định thức bất diệt thức
  Duyên khởi đại pháp thành

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Trụ thức bất thọ thức
  Duyên khởi đại pháp thành

  Diệu sắc pháp môn

  Vạn pháp hữu bất sanh
  Chân tâm hằng bất diệt
  Thọ thức bất trụ thức
  Duyên khởi pháp môn thành

 10. #30
  Cokhach=$#
  Khách

  Kệ giác ngộ

  Duyên khởi thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Diệt pháp tự tâm sanh

  Liễu chiếu vô vi thành


  Duyên khởi đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Diệt pháp tự tâm sanh

  Liễu chiếu khởi duyên thành


  Duyên khởi pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Diệt pháp tự tâm sanh

  Liễu chiếu pháp duyên thành


  Duyên khởi thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên chiếu khải môn duyên

  Tương tục duyên khởi thành


  Duyên khởi đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên chiếu khải môn duyên

  Tương tục chánh pháp thành


  Duyên khởi pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên chiếu khải môn duyên

  Tương tục pháp duyên thành


  Tam muội thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên tuyệt bất diệt sanh

  Tâm khởi chân nghĩa thành


  Tam muội đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên tuyệt bất diệt sanh

  Tâm khởi vô vi thành


  Tam muội pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên tuyệt bất diệt sanh

  Tâm khởi vạn pháp thành


  Cam lồ thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên diệt tâm khởi vi

  Uẩn khải chí điển thành


  Cam lồ đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên diệt tâm khởi vi

  Uẩn khải vi chiếu thành


  Cam lồ pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên diệt tâm khởi vi

  Uẩn khải liễu giải thành


  Xá lợi thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vô vi sanh

  Tâm thành minh thức định


  Xá lợi đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vô vi sanh

  Tâm thành chánh giác thọ


  Xá lợi pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vô vi sanh

  Tâm thành chánh giác khởi


  Bồ đề thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vô vi sanh

  Tâm thành vạn pháp định


  Bồ đề đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vô vi sanh

  Tâm thành chánh pháp định


  Bồ đề pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vô vi sanh

  Tâm thành vạn pháp thọ


  Tinh thần thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chân nghĩa sanh

  Pháp hữu thuận duyên thành


  Tinh thần đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chân nghĩa sanh

  Pháp hữu tự nhiên thành


  Tinh thần pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chân nghĩa sanh

  Pháp hữu thuận nhân thành


  Hồng ân thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Pháp thành thù thắng khởi


  Hồng ân đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Pháp thành thuận nhân định


  Hồng ân pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Pháp thành chân nghĩa khởi


  Sinh hồi thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Pháp diệt chân nghĩa thành


  Sinh hồi đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Pháp diệt pháp lại thành


  Sinh hồi pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Pháp diệt tương tục thành


  Mê muội thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi thù thắng sanh

  Pháp luân sanh diệt thành


  Mê muội đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi thù thắng sanh

  Pháp luân chân nghĩa thành


  Mê muội pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi thù thắng sanh

  Pháp luân thuận nhân thành


  Chuyển sinh thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Nghĩa thành tự tâm diệt


  Chuyển sinh đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Nghĩa thành chân nghĩa khởi


  Chuyển sinh pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Nghĩa thành duyên vô gián


  Toàn năng thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vạn pháp sanh

  Chân nghĩa thuận nhân thành


  Toàn năng đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vạn pháp sanh

  Chân nghĩa thắng dũng thành


  Toàn năng pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi vạn pháp sanh

  Chân nghĩa tự nhiên thành


  Sinh lực thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Uẩn thành tương tục khởi


  Sinh lực đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Uẩn thành vô vi khởi


  Sinh lực pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi tự tâm sanh

  Uẩn thành vô minh diệt


  Tái sinh thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chánh thọ sanh

  Tự tâm thuận duyên thành


  Tái sinh đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chánh thọ sanh

  Tự tâm thuận nhân thành


  Tái sinh pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chánh thọ sanh

  Tự tâm thuận chí thành


  Chuyển sinh thần công


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chánh định sanh

  Tự tâm thuận giác thành


  Chuyển sinh đại pháp


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chánh định sanh

  Tự tâm thuận nghĩa thành


  Chuyển sinh pháp môn


  Vạn pháp hữu bất sanh

  Chân tâm hằng bất diệt

  Duyên khởi chánh định sanh

  Tự tâm thuận nhân thành

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 9
  Last Post: 08-11-2011, 08:37 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 03-08-2011, 08:56 PM
 3. Replies: 5
  Last Post: 09-09-2010, 02:02 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •