Khởi sinh thần công

Vạn pháp hữu bất sanh
Chân tâm hằng bất diệt
Duyên khởi vạn pháp sanh
Tự tâm tương tục thành

Khởi sinh đại pháp

Vạn pháp hữu bất sanh
Chân tâm hằng bất diệt
Duyên khởi vạn pháp sanh
Tự tâm tương tục định

Khởi sinh pháp môn

Vạn pháp hữu bất sanh
Chân tâm hằng bất diệt
Duyên khởi vạn pháp sanh
Tự tâm tương tục khởi