Những Sự Thật Cần Được Phơi Bày về Madison Nguyen, Nghị Viên khu vực 7 tại San Jose, California

part 1 http://www.youtube.com/watch?v=FjL2tYHhRpM


part 2 http://www.youtube.com/watch?v=cRrKbFgtPgE


part 3 http://www.youtube.com/watch?v=8J6jiynF_FM


part 4 http://www.youtube.com/watch?v=3s9bt7Xsxz4


part 5 http://www.youtube.com/watch?v=M30fWaKPZ3g


part 6 http://www.youtube.com/watch?v=A9gXk3LFEIw


part 7 of 7 http://www.youtube.com/watch?v=ZCxLE61-Gq8