Đồng t́nh với các ư kiến của các anh chị nêu ra....nhưng có nhiều người Yêu Nước VNCH ở Sài G̣n th́ phản đối hoạt động này như
thế nào?....Em hoàn toàn ủng hộ

Nhân tiện,em xin nói thêm sáng nay...