Đảng dân chủ thất bại, tự chuốc lấy sự sỉ nhục

(Feb 17, 2021 )

Video: DBC News