--------o0o--------

San Jose: THƯ MỜI
Biểu t́nh ngày Quốc Tế Nhân Quyền

- Kính gởi quư đồng hương người Việt Tị Nạn Cộng Sản,
- Kính gởi quư cơ quan báo chí, truyền thông.

Kính thưa quư vị,

67 năm trước, ngày 10 tháng 12 năm 1948, bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời minh xác quyền lợi căn bản về tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội v.v...
mà mỗi người đều được thụ hưởng công bằng, không thể bị nhà cầm quyền hay đảng phái vi phạm v́ bất cứ lư do ǵ.

Đau đớn thay cho dân tộc Việt Nam, các quyền tự do căn bản nầy hiện đang bị cộng sản Việt Nam tước đoạt gần như trọn vẹn. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa hô hào yêu nước, lại vừa bán nước, vừa đàn áp người dân. Họ đang ra sức cướp đoạt tài sản của nhân dân và tệ hại hơn hết đàn áp, bắt giam tất cả những người bất đồng ư kiến với họ.

Trước hoàn cảnh tối tăm của đất nước, nhóm Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California P7 phối hợp với nhóm WE ARE ONE tổ chức biểu t́nh và họp báo vào đúng ngày Quốc Tế Nhân Quyền để kêu gọi các vị dân cử đừng quên bạo quyền Việt cộng đang vi phạm Nhân Quyền, đang giam giữ trái phép hàng ngàn Tù Nhân Lương Tâm trên đất nước Việt Nam.

- Thời gian: 11:30am - 1:00pm, ngày thứ Năm 10 tháng 12 năm 2015.
- Địa điểm: San Jose City Hall, 200 E. Santa Clara St, San Jose, CA 95113.
- Trang phục: Xin vui ḷng mặc áo trắng, tạo h́nh ảnh đoàn kết và đồng nhất.

Trân trọng kính mời quư đồng hương vui ḷng dành chút th́ giờ quư báu đến tham dự buổi biểu t́nh và họp báo để chúng ta lớn tiếng tố cáo bạo quyền cộng sản đang vi phạm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Kính xin quư cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tay loan tin về cuộc biểu t́nh lên án đảng cầm quyền Việt cộng nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền nầy.

Trân trọng kính chào quư vị,

Nhóm Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California P7 và Nhóm WE ARE ONE,

Xin vui ḷng liên lạc:
- Thiên Thanh, phone: 408-806-7509, email: lotus95035@gmail.com.
- Ngân Tiên, phone: 408-386-3390, email: j.dobui@gmail.com.
- Trần Long, phone: 408-515-2797, email: vietlist09@yahoo.com.
Nhóm Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California P7 và Nhóm WE ARE ONE
-------oo0oo-------