Mưa Buồn Nhớ MẹMưa Buồn Nhớ Mẹ

Nhạc: Hà Việt Hùng
Ḥa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Quốc Duy