Một số hội đoàn và nhân sĩ đă biểu dương cờ vàng tại Taste of Vietnam, tŕnh diễn thời trang áo dài từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 tại Toronto, Canada, sau khi có lời kêu gọi từ Các Tổ Chức Cộng Đồng tại Toronto và vùng phụ cận. Phóng viên Vũ Nhân tường tŕnh sau đây:* SOURCE: https://www.youtube.com/@SBTNOfficial/videos