Nhân quyền cho Việt Nam chỉ là cái cớ để những người luôn giữ hận thù t́m cách thỏa măn những tư tưởng hoang đường