Results 1 to 3 of 3

Thread: Hăy tham gia hoạt động tẩy chai hàng Trung Quốc trên toàn nước Mỹ

 1. #1
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  2,968

  Hăy tham gia hoạt động tẩy chai hàng Trung Quốc trên toàn nước Mỹ  Xin đọc bài sau đây và hăy tham gia hoạt động

  "TẨY CHAY HÀNG TRUNG QUỐC" trên toàn nước Mỹ.

  AUGUST 1st to Sept. 1st

  Well over 50 yrs ago I knew a lady who would not buy Christmas gifts if they were made in China. Her daughter will recognize her in the following.

  (Trên 50 năm trước đây, tôi biết được một bà nọ không thích mua quà Giáng Sinh nếu chúng được làm bên Tàu, Con gái bà ấy nhận rằng mẹ của ḿnh đă phát biểu như sau)

  Did y'all see Diane Sawyer's special report? They removed ALL items from a typical, middle class family's home that were not made in the USA .There was hardly anything left besides the kitchen sink. Literally. During the special they showed truckloads of items - USA made - being brought in to replace everything and talked about how to find these items and the difference in price etc..

  (Tất cà quư vị có thấy bài tường tŕnh đặc biệt [trên truyền h́nh đài ABC] của cô Diane Sawyer chưa ? Họ đă gở bỏ TẤT CẢ sản phẩm không phải của Mỹ (ra khỏi nhà bếp) của một gia đ́nh trung lưu tiêu biểu. [và kết quả là] Không c̣n thấy bất cứ cái ǵ khác ngoài chậu rửa chén. Trong buổi tuờng tŕnh đặc biệt đó, họ đă tŕnh cho thấy những xe tải chở đầy hàng hóa - được làm tại Mỹ - đang được mang tới để thay thế mọi thứ, và bàn luận về cách t́m mua những hàng đó và sự sai biệt về giá cả vv..)

  It was interesting that Diane said if every American spent just $64 more than normal on USA made items this year, it would create something like 200,000 new jobs!

  (Điều thích thú là cô Diane đă nói rằng nều mọi người Mỹ chỉ tiêu thêm 64$ hơn mức b́nh thường để mua hàng của Mỹ trong năm nay, th́ đ́ều này sẽ như là tạo được 200 ngàn công ăn việc làm mới !)

  I WAS BUYING FOOD THE OTHER DAY AT WALMART and ON THE LABEL OF SOME PRODUCTS IT SAID 'FROM CHINA '. FOR EXAMPLE THE "OUR FAMILY" BRAND OF THE MANDARIN ORANGES SAYS RIGHT ON THE CAN 'FROM CHINA '

  (ngày hôm kia tôi mua thực phẩm tại cửa hàng Wallmart và trên nhản của một số hàng có ghi ‘LÀM TẠI TRUNG QUỐC’. Chẳng hạn nhản hiệu ngay trên lon của loại quít “Our Family” ghi rơ ‘FROM CHINA’ )

  I WAS SHOCKED SO FOR A FEW MORE CENTS I BOUGHT THE LIBERTY GOLD BRAND OR THE DOLE SINCE IT'S FROM CALI

  (Tôi bị choáng, cho nên bỏ thêm một vài xu, tôi đă mua được [cùng loại quit đó, dưới] nhản hiệu LIBERTY GOLD BRAND hoặc DOLE v́ nó được sán xuất từ Cali)

  Are we Americans as dumb as we appear --- or --- is it that we just do not think? The Chinese, knowingly and intentionally, export inferior and even toxic products and dangerous toys and goods to be sold in American markets.

  (có phải chúng ta, là người Mỹ, tỏ ra ngớ ngẩn hay không - hoặc là - chỉ v́ chúng ta không suy nghĩ ? Người Tàu họ ư thức rơ và cố t́nh xuất khẩu những sản phẩm thấp kém và ngay cả độc hại, những đồ chơi và hàng hóa nguy hiểm để bán trong các chợ ở nước Mỹ.)

  70% of Americans,.. believe that thetrading privileges afforded to the Chineseshould be suspended.

  (70% dân Mỹ …nghĩ rằng các đặc quyền mua bán [mà chính quyền Mỹ] dành cho người Tàu cần phải bị đ́nh chỉ)

  Why do you need the government to suspend trading privileges? You Can..DO IT YOURSELF, AMERICA!!

  (Tại sao quư vị lại cần chính quyền đ́nh chỉ những đặc quyền mua bán này ? Quư vị có thể TỰ LÀM ĐIỀU ĐÓ, HỞI MỸ QUỐC !!

  Simply look on the bottom of every product you buy, and if it says 'Made in China ' or 'PRC' (and that now includes Hong Kong), simply choose another product, or none at all. You will be amazed at how dependent you are on Chinese products, and you will be equally amazed at what you can do without.

  (Chỉ đơn giản nh́n vào dưới mọi sản phẩm mà quư vị mua, nếu nó ghi “làm tại Trung Quốc” hoặc “PRC” (Cọng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, nay gồm cả Hồng Kông) th́ cũng đơn giản chọn một sản phẩm khác, hoặc là không mua ǵ cả. Quư vị sẽ cảm thấy kỳ lạ tại sao quư vị lại có thể bị lệ thuộc vào hàng hóa của Tàu đến thế và sẽ cảm thấy kỳ diệu không kém về những ǵ quư vị có thể làm mà không cần đến những sản phấm đó.

  Who needs plastic eggs to celebrate Easter? If you must have eggs, use real ones and benefit some American farmer. Easter is just an example. The point is do not wait for the government to act. Just go ahead and assume control on your own.

  (Cần những quả trứng bằng mủ nhựa để mừng lệ Phục Sinh ư ? Nếu quư vị phải cần đến trứng th́ hăy dùng trứng thật để cho các nông gia Mỹ hưởng lợi. Trọng điểm là đừng chờ chính quyền hành động . Quư vị hăy tiến tới và nắm lấy quyền điều khiển lên chính bản thân ḿnh.)

  THINK ABOUT THIS: If 200 million Americans each refuse to buy just $20 of Chinese goods, that's a billion dollar trade imbalance resolved in our favor...fast!!

  (HĂY NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NÀY: Nếu mỗi một người trong 200 triệu người Mỹ từ chối không tiêu chỉ 20$ để mua hàng của Tàu th́ mau chóng giải quyết được sự bất quân b́nh về mậu dịch là 1 tỷ dollar có lợ́ cho chúng ta.)

  Most of the people who have been reading about this matter are planning on implementing this on Aug. 1st and continue it until Sept. 1st. That is only one month of trading losses, but it will hit the Chinese for 1/12th of the total, or 8%, of their American exports. Then they might have to ask themselves if the benefits of their arrogance and lawlessness were worth it.

  (Hầu hết những người đă và đang đọc đến vấn đề này hẳn đang dự định thực thi nó vào ngày 1 tháng 8 này và tiếp tục cho đến ngày 1 tháng 9. Đó chỉ là một tháng để giải quyết những thất thoát về mậu dịch, nhưng nó sẽ đánh bọn Tàu khiến chúng mất đi 1/12 tổng sản lượng, hoặc 8% lượng sản phẩm xuất khẩu của chúng qua Mỹ. Và chúng sẽ phải tư vấn rằng liệu những lợi lộc do sự ngạo mạn và vô luật phàp của chúng có xứng đáng với những mât mát thua lổ này không.)

  Remember, August 1st to Sept. 1st! START NOW.

  (Nhớ nhé, từ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 9 ! Hăy bắt đầu từ bây giờ)

  Hăy tham gia hoạt động tẩy chai hàng Trung Quốc trên toàn nước Mỹ


  Send this to everybody you know. Let's show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.

  (Hăy gởi bài viết này đến mọi người quư vị quen biết. Hăy cho bọn chúng thấy rằng chúng ta là người Mỹ và KHÔNG AI có thể xem thường chúng ta)

  If we can't live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!

  (Nếu chúng ta v́ thiếu hàng hoá của Tàu mà không thể sống được qua một tháng trong cuộc sống th́ .. CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG BỊ NHỮNG G̀ CHÚNG TA ĐANG BỊ !)

  Pass it on, America ...Well, come to think of it, instead of doing it for just 1 month why not try to do it all the time.

  (HĂY TIẾP TUC CHUYỂN THÔNG ĐIỆP NÀY, HỞI NƯỚC MỸ…Vâng, hăy cố nghĩ đến việc là, thay v́ chỉ thực hiện trong 1 tháng th́ tại sao không cố tẩy chay măi vào mọi lúc.)

  Remember, August 1st to Sept. 1st! START NOW.

  (Nhớ nhé, từ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 9 ! Hăy bắt đầu từ bây giờ)

  Send this to everybody you know. Let's show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.

  (Hăy gởi bài viết này đến mọi người quư vị quen biết. Hăy cho bọn chúng thấy rằng chúng ta là người Mỹ và KHÔNG AI có thể xem thường chúng ta)

  If we can't live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!

  (Nếu chúng ta v́ thiếu hàng hoá của Tàu mà không thể sống được qua một tháng trong cuộc sống th́ .. CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG BỊ NHỮNG G̀ CHÚNG TA ĐANG BỊ !)

  Pass it on, America ...Well, come to think of it, instead of doing it for just 1 month why not try to do it all the time.

  (HĂY TIẾP TụC CHUYỂN THÔNG ĐIỆP NÀY, HỞI NƯỚC MỸ…Vâng, hăy cố nghĩ đến việc là, thay v́ chỉ thực hiện trong 1 tháng th́ tại sao không cố tẩy chay măi vào mọi lúc.)

  * Source: http://bacaytruc.com/index.php?optio...c-gi&Itemid=53

  ----------------------
  * Không nên mua bất cứ thứ ǵ của China, không có độc chất th́ cũng là hàng giả, kém chất lượng!


  Last edited by Sydney; 24-07-2012 at 09:39 PM.

 2. #2
  GPD.
  Khách

  ĐUN LẠI CHO NÓNG.

  Đây là một PP hay và rất dễ. Tụi này làm từ lâu:
  1: Hàng Nhựt Bổn, Âu, Mẽo.
  2: Thức ăn: Nhựt + Đại Hàn, Thái, Một ít thứ hiếm từ VN.
  3: Tránh hàng tàu. Tuyệt đối NO CHINESE FOOD. (nhà hàng tàu th́ cũng xài được).

 3. #3
  Nỉwana
  Khách

  Tại sao????????

  Tại sao chỉ những người ở Mỹ không mua hàng Tàu,phải là cả thế giới chứ.tôi sống ở Pháp cũng không bao giờ xài đồ Tàu,đồ ăn th́ độc hại,đồ dùng th́ mau hư,chỉ cần bỏ thêm vài đồng là có hàng xịn xài thoải mái,chuyện này nên phổ biến cho những người trong nước biết hăy tẩy chay đồ Tàu,không dùng đồ Tàu,không ăn đồ Tàu để chống lại chính sách xâm lăng của Tàu,nếu ai ai cũng ư thức được như vậy th́ thằng Tàu chẳng bao lâu sẽ "chết"

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 7
  Last Post: 18-10-2011, 02:45 PM
 2. Replies: 24
  Last Post: 15-06-2011, 01:27 AM
 3. Replies: 2
  Last Post: 04-06-2011, 08:55 PM
 4. Replies: 1
  Last Post: 03-02-2011, 12:22 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •