Results 1 to 7 of 7

Thread: Thư Khiếu Nại của Huỳnh Phong, Bắc CA, v/v Ông CT/CĐ Nguyễn Ngọc Tiên không chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt CĐ!

 1. #1
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  301

  Thư Khiếu Nại của Huỳnh Phong, Bắc CA, v/v Ông CT/CĐ Nguyễn Ngọc Tiên không chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt CĐ!

  Ph77

  THƯ KHIẾU NẠI
  của Huỳnh Phong,
  Ủy Viên Kế Hoạch BCH/CĐVN/BCA/NK5 (2009-2012)
  Phó Chủ Tịch Nội Vụ BCH/CĐVN/BCA/NK4 (2007-2009: tăng nhân số)
  Cựu CT/LLSQTB/Thủ Đức QLVNCH (2001-2007).

  Trích yếu:
  Khiếu nại nhiều việc do Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch BCH/
  CĐVN/BCA Nhiệm Kỳ 5, không chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt
  Cộng Đồng,

  Kính gửi:
  @Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali:
  - Ban Chấp Hành
  - Ban Giám Sát
  - Hội Đồng Các Đoàn Thể
  @Quư Đồng Hương, Quư Hội Đoàn, Quư Thân Hào Nhân Sĩ, Quư Chiến Hữu,

  Kính thưa Quư Vị,
  Tôi là một Thành Viên của Liên Danh Đoàn Kết do Nguyễn Ngọc Tiên làm
  Thụ Ủy, và là Ủy Viên Hế Hoạch, chính thức nhậm chức trong Lễ Tuyên
  Thệ ngày 23 tháng 8 năm 2009
  Tiếp theo Thư khiếu nại ngày 10 tháng 4/2013 có tầm mức ảnh hưởng cá
  Nhân và là một trong những bằng chứng Ông CT Nguyễn Ngọc Tiên không
  chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng VN/Bắc CA
  Nay tôi xin viết Thư Khiếu nại thứ hai, có tầm mức ảnh hưởng xấu, rộng lớn
  cho Cộng Đồng về xây dựng cũng như đấu tranh,trong hiện tại và cả cho tương lai:

  Thứ nhất:
  Ông CT Nguyễn Ngọc Tiên không chấp hành điều 9 và 10 /Bản ĐLSHCĐ
  về lưu nhiệm và nhiệm kỳ:

  1)-“Điều 9:....9.3.-Trong trường hợp cần phải LƯU NHIỆM( trên 6 tháng), Hội Đồng các
  Đoàn Thể có trách nhiệm triệu tập một phiên Họp Khoáng Đại trước hạn kỳ chính thức một tháng để tŕnh bày lư do có quyết định lưu nhiệm.”
  Phiên họp ngày 2/2/13, Phiên họp Tiền Hội Nghị Khoáng Đại ngày 28/2/13 và Phiên Họp
  Khoáng Đại ngày 2 tháng 3/2013 đều có mời BCH/BGS/CĐVN/BCA, nhưng không đến
  cũng không trả lời.
  Như vậy, tại sao BGS, BCH không tự mời họp Khoáng Đại Cộng Đồng?
  Việc nầy, tôi có đề nghị với Ông Phan Quang Nghiệp, Trưởng BGS qua điện
  thoại, nếu cần sự hợp tác của Hội Đồng Các Đoàn Thể, gọi tôi, tôi sẳn sàng làm trung gian, rồi cũng im lặng luôn.

  2)- “Điều 10.- Nhiệm kỳ của BĐD/CĐVN/BCA gồm: BCH,BGS là 3 năm.
  Chủ Tịch BCH chỉ được đảm nhiệm tối đa là hai nhiệm kỳ, c̣n các chức vụ
  khác th́ không giới hạn.”
  Ông Nguyễn Ngọc Tiên Chủ Tịch BCH NK4 và NK5, như vậy là đă hai
  nhiệm kỳ rồi,
  Nay ra ứng cử nữa, như vậy là Ông làm Chủ Tịch ba nhiệm kỳ sao? Làm
  không đúng với bản ĐLSHCĐ rồi! Có thể Ông Tiên nghĩ Ông là CT mới
  một NK5 thôi, v́ đầu NK4 do CT Nguyễn Tái Đàm và không tính thời gian
  hai năm lưu nhiệm (2007-2009) cộng với thời gian CT bất hợp lệ từ tháng
  8/2012 đến tháng 4/2013 =8 tháng.
  Như vậy thời gian CT Lưu Nhiệm (2007-2009)+bất họp lệ= 2 năm 8 tháng:
  gần bằng nhiệm kỳ chính thức của CT là 3 năm!

  Thứ hai:
  Ngày 26/1/2013 (1)và ngày 17/3/2013 (2) Ông CT Nguyễn Ngọc Tiên đă lần
  lượt kư 2 Tâm Thư, cả 2 đều viết tuân hành tâm thư Tâm Thư Tiếp Tục Tín
  Nhiệm của 50 Hội Đoàn và Nhân Sĩ, không hề viết chấp hành Bản Điều Lệ
  Sinh Hoạt Cộng Đồng. Ngoài ra cũng không hề tŕnh báo với Đồng Hương
  Cử Tri đă bầu tín nhiệm Liên Danh Đoàn Kết, để Ông làm CT/BĐD/CĐVN/
  BCA, về h́nh thức , nội dung, tên hội đoàn nhân sĩ nào kư tên vào Tâm Thư
  Thư Tiếp Tục Tín Nhiệm trên.
  Vậy Ông CT Nguyễn Ngọc Tiên, có phải không c̣n tôn trọng Đồng Hương
  Cử Tri đă bầu tín nhiệm Liên Danh Đoàn Kết do Ông làm Thụ Ủy? Và Ông
  CT Nguyễn Ngọc Tiên đă hành xữ trách nhiệm CT/CĐ một cách tuỳ tiện,
  Không trong sáng , không minh bạch, không chính đáng và không thể hiện
  đầy đủ tinh thần dân chủ: hoàn toàn trái với muc đích thứ 5 , trong Bản ĐLSH
  CĐ, Lời Mỡ Đầu!
  Tiếp theo, là một loạt việc làm khác của Ông CT Nguyễn Ngọc Tiên không
  chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt CĐVN/Bắc CA:
  @Trong Tâm Thư (2) phần Thứ Nhất:
  - Tùy tiện xoá tên 2 Thành Viên của Liên Danh Đoàn Kết trong BCH,
  là Lê Thị Cẩm Vân, Phó CT/Ngoại Vụ và Huỳnh Phong,
  Ủy Viên Kế Hoạch/BCH (Hiện không có ngưng công tác v́ lư do: - sức khoẻ -tự ư từ nhiệm – hay bị bất tín nhiệm - Điều 47 trích dẫn dưới đây-) mà không tŕnh báo lư do cho Cử Tri.
  (Điều 14 và 15: để tránh hành động có tính cách độc tài, độc đoán
  phản đân chủ…..BCH có quyền biểu quyết THAY ĐỔI CHÚC VỤ…..)
  - Tùy tiện tăng cường nhân số cho BCH không chấp hành bản ĐLSHCĐ:
  (Chương VII THAY ĐỔI NHÂN SỰ
  Điều 47.- Một khi thành viên trong Ban Chấp hành không thể tiếp tục
  công tác v́ lư do: -sức khoẻ, -tự ư từ nhiệm – hay bị bất tín nhiệm th́ các
  thành viên c̣n lại sẽ họp lại để sắp xếp nhân sự lại.
  Điều 48.- Trong trường hợp có quá bán số thành viên Ban Chấp Hành không
  thể tiếp tục công tác v́ bất cứ lư do ǵ th́ Ban Giám Sát có trách nhiệm đề nghị
  Hội Đồng Các Đoàn Thể triệu tập một phiên họp gồm: -Các thành viên c̣n lại của Ban Chấp Hành – Ban Giám Sát –Hôi Đồng Các Đoàn Thể để bổ sung nhân sự. Việc bổ sung nhân sự có thể như sau:
  +Nếu thời gian của nhiệm kỳ c̣n dưới một năm th́ không cần bổ sung
  +Nếu thời gian của nhiệm kỳ c̣n hơn một năm th́ cần phải bổ sung hoặc
  thay thế)
  Ông CT Nguyễn Ngọc Tiên cũng không làm như 2007 NK 4
  Ông đă làm, đề cữ Huỳnh Phong làm Phó Nội Vu, trong Phiên Họp
  BCH,BGS và một số Hội Đoàn, có bàn bạc, có biểu quyết chấp thuận
  tại Trung Tâm SHCĐ trên đường Leo,

  Thứ Ba:
  Ông Nguyễn Ngọc Tiên nhân danh CT/BCH/NK5 (2009-2012, không văn kiện
  Lưu nhiệm hợp lệ) đă “ thành lập Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California Nhiệm kỳ 6” Từ phần Thứ Ba, Tâm Thư ngày 17 tháng 3 năm 2013:
  “…………..Sau khi tham khảo ư kiến các Hội Đoàn mà bấy lâu nay vẫn thường sinh hoạt
  chặc chẽ với Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California đă đưa đến kết quả như sau:
  …………………………………………………… ….” Và từ Thông Báo ngày 22/3/2013 của Ông Mạc Văn Thuận<……….Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Cộng Đồng
  Việt Nam Bắc California đă có nhă ư đề nghị chúng tôi ra đảm nhiệm việc tổ chức bầu cử……>
  -Vậy Ông CT Nguyễn Ngọc Tiên: tham khảo ư kiến với Hội Đoàn Nào? Không có giấy chứng minh, không phải bầu chọn của tập thể, mà do cá nhân CT chọn: nên không có minh bạch chính đáng, không thể hiện dân chủ….Không chấp hành đúng với Bản ĐLSH/CĐ.
  -Tất cả những việc trên: rơ ràng do cá nhân Ông CT Nguyễn Ngọc Tiên tuỳ tiện làm không đúng luật Cộng Đồng , cụ thể là Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California.
  Tất cả những sự việc trên, không thể chấp nhận cho tiếp tục tồn tại măi, trong hiện tại cũng như tương lai được, v́ nhu cầu cấp thiết của đất nước phải được giải phóng khỏi nô
  lệ cs Việt và Tàu, xây dựng tự do dân chủ, trước tiên phải xây dựng tự do dân chủ cho CĐ Hải Ngoại, căn bản từ cơ sở là Đoàn Thể và CĐ địa phương.

  Nhân đây tôi xin Kính tŕnh Quư Đồng Hương và Quư Chiến Hữu, tôi vẫn luôn ư kiến
  nhắc nhở trong sinh hoạt nội bộ BCH (hiện c̣n email lưu) cũng như các bản văn đă phổ biến rộng răi như Ư Kiến và đề nghị, Tâm Thư v.v… từ trước khi Tuyên Thệ Nhậm Chức
  ngày 23/8/2012, bản thân tôi cũng copy trao tay Bản Điều Lệ Sinh Hoạt CĐVN/Bắc CA từng Vị trong BCH,BGS/BĐDCĐVN/Bắc CA, tôi sẽ gôm tất cả, khi cần kính tŕnh chứng minh cụ thể trước Cộng Đồng.

  Đề nghị:
  1/- Thay thế Bản Điều Lệ hoặc tu chính Điều nào không phù hợp và làm theo Bản mới.
  2/- Chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng hiện hành: họp BCH,BGS và HĐ Các Đoàn Thể, hoặc Đại Diện tất cả các Hội Đoàn để bàn phương thức thực hiện một Hội Nghị Khoáng Đại để giải quyết mọi khó khăn của CĐ trong hiện tại và tương lai.

  Kính chào Quư Vị,

  San Jose, ngày 24 tháng 4 năm 2013

  Huỳnh Phong 408-712-5977

 2. #2
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  301

  Email/Huỳnh Phong góp ư, CT Nguyễn Ngọc Tiên đồng ư.

  Kinh chuyễn đến Quư Vị:
  Một email lưu, trước khi tuyên thệ nhậm chức, bàn bạc trong BCH, tôi có ư kiến:
  phải chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng hiện có, sau đó tôi copy Bản Điều Lệ
  trao cho từng Vị trong BCH và BGS.

  --- On Wed, 8/5/09, tien nguyen <nguyenngoctien_6@ya hoo.com>
  > wrote:
  >
  > From: tien nguyen <nguyenngoctien_6@ya hoo.com>
  >
  > Subject: Re: Danh xung: Ban Dai Dien CD
  > To: "Nhan Nguyen" <johnnhannguyen@yaho o.com>,
  > "van" <van.le.j144@statefa rm.com>,
  > "Christine Do" <christinehdo@gmail. com>, "Hao
  > Thai" <hao.thai@gmail.com> , "Phong
  > Huynh" <phonghuynh50@sbcglo bal.net>
  > Cc: "Phong Huynh" <phonghuynh50@sbcglo bal.net>
  > Date: Wednesday, August 5, 2009, 12:13 AM
  >
  > Chào Anh Chị
  > Em,
  > Dĩ nhiên Lễ Tuyên Thệ gồm cả Ban Giám Sát,
  > c̣n Hội đồng Đại diện Các Đoàn thể chúng ta
  > chưa có lâu nay. Do đó Chỉ có 2 Ban trong Ban Đại
  > diện CĐ tuyên thệ mà thôi.
  > Chưa thấy ai lựa phần phát biểu cho ḿnh!!??
  > Thân ái
  > NNT
  >
  > --- On Tue, 8/4/09, Phong Huynh <phonghuynh50@sbcglo bal.net> wrote:
  >
  > From: Phong Huynh <phonghuynh50@sbcglo bal.net>
  > Subject: Danh xung: Ban Dai Dien CD
  > To: "Tien Nguyen" <nguyenngoctien_6@ya hoo.com>,
  > "Nhan Nguyen" <johnnhannguyen@yaho o.com>,
  > "van" <van.le.j144@statefa rm.com>, "Christine
  > Do" <christinehdo@gmail. com>, "Hao
  > Thai" <hao.thai@gmail.co m>
  > Cc: "Phong Huynh" <phonghuynh50@sbcglo bal.net>
  > Date: Tuesday, August 4, 2009, 8:00 PM
  >
  >
  > Thua Quy Vi,
  > Theo Ban Dieu Le SH/CDVN/BCL, trang 4, Dieu 5.- DANH XUNG
  > Ban Dai Dien Cong Dong Viet Nam Bac California la danh
  > xung chinh thuc bao
  > gom: BAN CHAP HANH, BAN GIAM SAT va HOI DONG CAC DOAN THE.
  > Nhu vay, phai chang LE TUYEN THE cua TAN BAN DAI DIEN
  > CD/VN/BCL, Nhiem Ky 5, bao gom BCH, BGS
  va HDCDT (Chua co)cung lam LE TUYEN THE ?
  > De nghi chung ta luu y, de co danh chinh, ngon thuan.
  > Neu ban DIEU LE, hien co, co nhung dieu khong phu hop,
  > chung ta de nghi tu chinh. Trong khi chua tu chinh, hoac
  > chua co van kien nao khac, chung ta du muon, du khong, cung
  > nen lam theo ban DIEU LE hien co.
  > Kinh chao Quy Vi,
  > Huynh Phong

 3. #3
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  301

  Email/Huỳnh Phong báo cáo khiếu nại gửi BCH,BGS/CĐVN/Bắc CA

  Kính thưa Quư Vị,
  Trước t́nh h́nh bật ổn trong CĐVN/Bắc CA hiện tại. Theo nhận định của bản thân, nguyên nhân chủ yếu là từ BCH,BGS/CĐVN/Bắc CA không chấp hành nhiều việc, trong Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng hiện hảnh. Cụ thể 1 điển h́nh là Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tich CĐ/NK5 và Ông Nguyễn Văn Nghiêm BGS/NK5 (Nguyễn Thiếu Nhẫn, Lăo Móc và hiện tại có tên khác nữa...?) không chấp hành Điều 42 (trang 14):
  "Tuyệt đối cấm thành viên trong cơ chế Cộng Đồng, không được chỉ trích, lăng mạ các thành viên khác trên báo chí, tạp chí, hệ thống truyền thanh, truyền h́nh, lưới thông tin toàn cầu. Mọi chỉ trích, phê b́nh, cáo buộc phải được thông báo nội bộ trước với những bằng cớ xác thực"
  Thời gian trước trên báoTiếng Dân, hiện tại trên lưới thông tin toàn cầu.
  Sau đây, tôi kính chuyễn bản lưu email/Huỳnh Phong báo cáo khiếu nại gửi BCH, BGS/CĐVN/Bắc CA, thời gian trước đây:


  Ph58


  Báo TD liên tục vu khống HP
  Saturday, May 8, 2010 11:30 PM
  From:
  "Phong Huynh" <phonghuynh50@sbcglo bal.net>
  View contact details
  To:
  "Tien Nguyen" <nguyenngoctien_6@ya hoo.com>, "Nhan Nguyen" <johnnhannguyen@yaho o.com>, "van" <van.le.j144@statefa rm.com>, "Christine Do" <christinehdo@gmail. com>, "Mai Tran" <phucphosj@gmail.com >, "Hao Thai" <hao.thai@gmail.com> , nghiepphan@sbcglobal .net, "Mong Hung Nguyen" <h_nguyen1935@sbcglo bal.net>, "nghiem nguyen" <nguyenthieunhan45@y ahoo.com>... more
  Cc:
  "Ai Kiem" <kiemai36@sbcglobal. net>, "Truong Ky" <tkdang408@yahoo.com >, "Phong Huynh" <phonghuynh50@sbcglo bal.net>

  Kính thưa Quư Vị,
  Tiếp theo Email date: Mon Dec. 28/09 5:30:48 AM, gửi BGS, Cc: BCH, v/v khẩn xin ư kiến BGS ( chuyện tôi cảm nhận Ô.Nguyễn V. Nghiêm vi phạm Điều Lệ SHCĐ, điều 42, từ trong báo TD #393 ngày 24/12/09). Kết quả:
  1/- BGS&BCH&người chịu trách nhiệm báo TD làm lơ (Đó là Business Owner: Nguyen Tien N, business name: Tieng Dan Weekly Newspaper, Ac#: 0965491210. Chủ nhiệm kiêm chủ bút: Nguyễn Thiếu Nhẩn).
  2/- Ông Nghiêm vẫn tiếp tục vu khống đánh phá tôi, không hề đưa ra bằng chứng xác thực...., như nội gián, rỉ tai vụ $150,000. Mới đây liên tục, nào là "vớt" từ đống bùn ô nhục của cái gọi là "Lực Lượng Tạp Dịch"; những kẻ sống nhờ vào "ḷng cả tin và độ lượng của Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Nguyễn Ngọc Tiên, nhưng; nay lại đánh phá chúng tôi không chút xót thương (TD#407) nào ngăn cản việc gây quỷ BA (TD# 408),
  đi làm chuyện vặt vănh về chuyện Quốc Ca để gây rối CĐ (TD# 409) tố cáo đích danh HP làm việc sai trái (TD# 410).
  Nay tôi chính thức báo cáo BCH&BGS, BBT/báo TD những việc trên, đặc biệt với Ông CT/NNT và NVN, đồng thời là Thành Viên trong Cơ Chế CĐ, chịu trách nhiệm chủ chốt trước pháp luật và trước người dân trong CĐ.
  Đây là lần chót, tôi báo cáo, để xin ư kiến giải quyết dứt khoác của Quư Vị, trong nôi bộ BCH, BGS và BBT/TD.
  Sau đó nếu Quư Vị không giải quyết, để trả lại sự thật và danh dự của tôi, tôi giành quyền tự bảo vệ ḿnh, bằng cách công khai tất cả sự thật, việc làm, ư kiến nội bộ của tôi và các Thành Viên Khác, từ vụ BA đến Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đến Quốc Ca bằng chữ viết bằng biên bản các cuộc họp như việc ư kiến đề nghị với tất cả tâm huyết về Lời đầu bài Quốc Ca năm 1956, mà Nguyễn Văn Nghiêm cho là chuyện vặt vănh là chuyện gây rối CĐ. Như vậy Quư Vị có c̣n tôn trọng Quốc Kỳ và Quốc Ca của người Quốc Gia không? Nếu tôi có làm như thế cũng là đúng với mục đích cuối cùng của Bản Điều Lệ SHCĐ: " MỌI SINH HOẠT PHẢI TRONG SÁNG, MINH BẠCH, CHÍNH ĐÁNG VÀ THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ TINH THẦN DÂN CHỦ" (trang 5 trong Lời mở đầu)
  Tôi cầu mong được Quư Vị quan tâm và giải quyết thoả đáng.
  Kính chào Quư Vị,
  Huỳnh Phong

 4. #4
  Member Phú Yên's Avatar
  Join Date
  12-08-2010
  Posts
  1,858

 5. #5
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  301

  Thêm điển h́nh không chấp hành luật CĐ của Ông Nguyễn Văn Nghiêm, BGS/CĐVN/Bác CA (Lăo Móc)

  THƯ GỬI Diễn Đản Ba Cây Trúc với Bản Lên Tiếng của Huỳnh Phong (Bắc California)


  From

  Phong Huynh

  To

  bacaytruc@gmail.com

  CC

  Tien Nguyen
  BGSCD Nhan Thieu Nguyen
  Nghiep Phan
  23 More...  Kinh thưa Quy vi trong Ban Điều Hành Diễn Đàn Ba Cây Trúc,
  Tôi là Huynh Phong, Ủy Viên Kế Hoạch Ban Chấp Hành/Cộng Đồng VN/Bắc Cali,(2009-2012)
  số điện thoại 408-712-5977
  Tội được đọc trên Quư Diễn Đàn Độc Giả :
  Ba Cay Truc


  Chủ Nhật 24/03/2013  (((Cương quyết không để Việt Tân cướp Ban ĐDCĐ/Bắc Cali qua bàn tay Liên Đoàn Cử Tri)))
  (((Thiết Bảng
  EmailIn
  Người chuyển bài: Lăo Móc.)))

  (((Cương quyết không để Việt Tân cướp Ban ĐDCĐ/Bắc CaLi qua bàn tay Liên Đoàn Cử Tri.
  Vạch mặt những kẻ tay sai, buôn chống cộng.)))
  Có phải Huỳnh Phong là 1 trong những kẻ như thế chăng?
  Kính cầu mong được Diễn Đàn Ba Cây Trúc cho đăng Bản Lên Tiếng của chúng tôi
  để Quư Độc Giả có thể phán đoán được giá trị bài viết trên, cũng như Huỳnh Phong là
  hạng người thế nào? Tôi nghĩ Thiết Bảng hay Lảo Móc là một, hoặc cùng phe nhóm
  với Ông, nên Ông mới chuyễn lên Diễn Đàn.

  Trong khi chờ đợi kết quả lời cầu mong trên, tôi xin được cám ơn Quư Vị trước
  Kính chào Quư Vị,
  San Jose, ngày 24 tháng 3/2013
  Huỳnh Phong 408-712-5977
  Ủy Viên Kế Hoạch BCH/CĐVN/BCL(2009-2012)

 6. #6
  Member Phú Yên's Avatar
  Join Date
  12-08-2010
  Posts
  1,858
  Quote Originally Posted by Bùi Phước Thới View Post
  THƯ GỬI Diễn Đản Ba Cây Trúc với Bản Lên Tiếng của Huỳnh Phong (Bắc California)


  From

  Phong Huynh

  To

  bacaytruc@gmail.com

  CC

  Tien Nguyen
  BGSCD Nhan Thieu Nguyen
  Nghiep Phan
  23 More...  Kinh thưa Quy vi trong Ban Điều Hành Diễn Đàn Ba Cây Trúc,
  Tôi là Huynh Phong, Ủy Viên Kế Hoạch Ban Chấp Hành/Cộng Đồng VN/Bắc Cali,(2009-2012)
  số điện thoại 408-712-5977
  Tội được đọc trên Quư Diễn Đàn Độc Giả :
  Ba Cay Truc


  Chủ Nhật 24/03/2013  (((Cương quyết không để Việt Tân cướp Ban ĐDCĐ/Bắc Cali qua bàn tay Liên Đoàn Cử Tri)))
  (((Thiết Bảng
  EmailIn
  Người chuyển bài: Lăo Móc.)))

  (((Cương quyết không để Việt Tân cướp Ban ĐDCĐ/Bắc CaLi qua bàn tay Liên Đoàn Cử Tri.
  Vạch mặt những kẻ tay sai, buôn chống cộng.)))
  Có phải Huỳnh Phong là 1 trong những kẻ như thế chăng?
  Kính cầu mong được Diễn Đàn Ba Cây Trúc cho đăng Bản Lên Tiếng của chúng tôi
  để Quư Độc Giả có thể phán đoán được giá trị bài viết trên, cũng như Huỳnh Phong là
  hạng người thế nào? Tôi nghĩ Thiết Bảng hay Lảo Móc là một, hoặc cùng phe nhóm
  với Ông, nên Ông mới chuyễn lên Diễn Đàn.

  Trong khi chờ đợi kết quả lời cầu mong trên, tôi xin được cám ơn Quư Vị trước
  Kính chào Quư Vị,
  San Jose, ngày 24 tháng 3/2013
  Huỳnh Phong 408-712-5977
  Ủy Viên Kế Hoạch BCH/CĐVN/BCL(2009-2012)
  Thật là tuyệt chiêu!
  Như vậy đă rơ mặt thật của bè đảng Việt Tân chuyên quấy rối sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Đi đâu người Việt QG cũng né như sợ dây với lũ cùi hủi!

  (((Cương quyết không để Việt Tân cướp Ban ĐDCĐ/Bắc CaLi qua bàn tay Liên Đoàn Cử Tri.
  Vạch mặt những kẻ tay sai, buôn chống cộng.)))
  Tại diễn dàn VL, tôi biết có ông Giám sát CĐ Nguyễn văn Nghiêm aka Lăo Móc thường xuyên tham gia thảo luận; vậy xin ông Lăo Móc trưng ra bằng chứng cho mọi người chúng tôi được biết rơ tên tuổi ông bà nào đang sinh hoạt trong Liên Đoàn Cử Tri Bắc Cali là đảng viên đảng Việt Tân? Nếu xác minh được điều này, tôi chính là người sẽ bất tín nhiệm và không ủng hộ Liên Đoàn Cử Tri nữa.

  Nếu ông Lăo Móc không trả lời được câu hỏi của tôi, có nghĩa là Thiết Bảng / Lăo Móc chỉ đặt điều tung tin thất thiệt trong cộng đồng người Việt để gián tiếp làm lợi cho Nghị quyết 36 của VC.

 7. #7
  Member thuongdan's Avatar
  Join Date
  13-03-2011
  Posts
  682
  Tôi hoàn toàn đồng ư với ư kiến của T/v Phú Yên. Vậy nên chăng ông Nguyễn Văn Nghiêm tức Lăo Móc, tức Nguyễn Thiếu Nhẫn và những người cùng hội cùng thuyền hăy ngưng kiểu viết bóng viết gió mà phải sớm bạch hóa có bằng chứng rơ ràng cho đồng hương biết thành phần nào trong Liên Đoàn Cử Tri là Việt Tân hay bàn tay của Việt Tân để cho bề tôi đây xác định lại lập trường ủng hộ Liên Đoàn ấy.

  Mong lắm thay,
  thuongdan

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •