Chúng tôi nhận được hung tin:

Chuẩn Tướng Phan Ḥa Hiệp

cựu Tổng Trưởng Thông Tin Dân Vận/ VNCH
cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh

đă ra đi vào lúc 2 giờ 05 sáng ngày 14 tháng 9 năm 2013 , tại Orlando, Florida


Xin thành kính phân ưu cùng Chị Hai Hiệp, với tang quyến và các cháu.

Nguyện cầu xin Thiên Chúa sớm đón linh hồn anh Hai Phan Hoa Hiệp về cơi đời đời trên Thiên Đàng.

Paul Vân