TIN BUỒN : HQ Trần Đệ


Thông báo đến gia đ́nh HQ VNCH tại Louisiana :

Anh Trần Đệ , một thành viên luôn có mặt trong các sinh hoạt cuả Hôị Hải Quân , đă qua đời ngaỳ 5 tháng 11 , 2016 tại New Orleans , huởng thọ 64 tuổi
Linh cữu hiện quàn tại St Bernard Mem Funeral Home,
701 W VIRTUE ST
Chalmette, LA 70043
(504) 279-6376

* Thăm viếng : Thứ Ba , 08 tháng 11 , 2016
từ 4pm-8pm
* Hoả táng : đúng 8 am ngaỳ Thứ Tư , 09 tháng 11 , 2016