KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA . .
Association of Former Vietnamese Political Prisoners (AFVPP) , PO Box 731344, CA 95173
, . ,
THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG TRẦN VĂN HƯƠNG

K.ính gửi:
Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Quư Thân Hào Nhân Sĩ, Quư Niên Trưởng trong QLVNCH, Quư Đại Diện các Đoàn Thể, Quư Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Quư Chiến Hữu, Quư Đồng Hương TNCS, Quư Bạn Trẻ Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh,

Kính thưa Quư Vị

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc CA sẽ tổ chức Buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH TRẦN VĂN HƯƠNG , để tưởng nhớ đến gương một chính khách thanh liêm, cương trực, suốt đời giữ được tiết tháo và ḷng yêu nước,

Thời gian: từ 11:00 sáng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 02 năm 2020
Địa điểm : Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ, 2072 Lucretia Ave. San Jose, CA 95122,

Trân trọng kính mời Quư Vị và Quư Bạn Trẻ vui ḷng dành thời gian đến tham dự. Sau phần Lễ Tưởng Niệm, được tiếp nối một chương tŕnh Văn Nghệ Xuân và Quê Hương do Ca nghệ Sĩ địa phương tŕnh diễn,

Trân trọng kính mời,

San Jose, ngày 10 tháng 01/2020 , TM Ban Chấp Hành, ,, ,,, Chủ Tịch

Mai Khuyên

Liên lạc:
CH. Trần Gia. Đắc (408) 204-9522 ,
CH. Lâm Hùng. Tráng (408) 326-9777, , ,,
CH. Trương Mỹ (669) 600-9688 ,
,CH. Huỳnh Phong (510)707-7887
[/CENTER][/CENTER][/CENTER]