Page 1 of 28 1234511 ... LastLast
Results 1 to 10 of 273

Thread: Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

 1. #1
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?
  Ph Trọng đ đưa VN thnh thuộc địa, chư hầu kiểu mới của Trung Quốc? 2. #2
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  G i a o C h i &# 7 7 7 ; Đ a ̣ i H a ́ n 2 0 2 0 ? P h ạ m B n h M i n h n i V N k h n g t h &# 7 8 7 5 ; đ ơ n p h ư ơ n g đ n g c ử a b i n g i ớ i v ớ i T r u n g C ộ n g

 3. #3
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  G i a o C h i &# 7 7 7 ; Đ a ̣ i H a ́ n 2 0 2 0 ? Đ ạ i H ộ i 1 3 : V s a o n g H o n g T r u n g H ả i đ ư ợ c T Q y u c ầ u đ i ề u v &# 7 8 7 3 ; g i p v i ệ c c h o T ổ n g B ' T ?

 4. #4
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  G i a o C h i &# 7 7 7 ; Đ a ̣ i H a ́ n 2 0 2 0 ? S a u T r u n g Q u ố c s &# 7 8 6 9 ; l V i ệ t N a m - S u ố i n g u ồ n d n c h &# 7 9 1 1 ; b ấ t t ậ n !

 5. #5
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  X u n P h c h ồ i h ộ p c h &# 7 9 0 1 ; H i ệ p đ ị n h N g h &# 7 8 8 3 ; s &# 2 9 7 ; c h u u p h ả n đ ố i

 6. #6
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  T r ư ớ c Đ ạ i h ộ i 1 3 P h e N g h &# 7 8 7 9 ; T ĩ n h k h u y n h l o t : T ổ n g C h &# 7 9 1 1 ; v T r u n g N a m H ả i đ a n g m ấ t k i ể m s o t ?

 7. #7
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  B &# 7 8 8 7 ; g i o đ i ề u , V ư ơ n g Đ n h H u &# 7 8 7 9 ; c d m t r i T r ọ n g ?

 8. #8
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  H o t : T h a m n h ũ n g k h ủ n g 1 , 2 5 t &# 7 9 2 7 ; U S D t r o n g m u a s ắ m Q u ố c p h n g c ủ a C S V N

 9. #9
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  K h i a n h B ả y r a t a y , g ạ o c x a y r a c m ? 1 4/0 2/2 0 2 0 N g u y ễ n H n g [I M G]h t t p s ://g d b . v o a n e w s . c o m/3 B 5 6 F 0 F 3-5 8 D C-4 E 2 F-8 3 5 F-5 9 F 7 8 D B 1 F 3 0 0 _ w 1 0 2 3 _ r 1 _ s . j p g[/I M G] n g N g u y ễ n X u n P h c . S a u m n n g n g ự a c c h đ y v i n ă m c ủ a a n h B a , t ứ c c ự u t h &# 7 9 1 1 ; t ư ớ n g N g u y ễ n T ấ n D ũ n g , g i &# 7 9 0 1 ; c c c ặ p m ắ t h ư ớ n g v &# 7 8 7 3 ; đ ạ i h ộ i đ ả n g v o n ă m s a u h ẳ n đ a n g t h e o d i đ ư ờ n g q u a n l &# 7 8 9 7 ; s ắ p t ớ i c ủ a a n h B ả y , đ ư ơ n g k i m T h &# 7 9 1 1 ; t ư ớ n g N g u y ễ n X u n P h c . N g o ạ i t r &# 7 9 1 5 ; v &# 7 9 0 9 ; g y t a i t i ế n g k h ủ n g k h i ế p &# 7 9 0 3 ; Đ ồ n g T m m n g P h c h ẳ n p h ả i c h ị u m ộ t p h ầ n t r c h n h i ệ m , v &# 7 8 8 3 ; t h &# 7 9 1 1 ; t ư ớ n g đ g h i đ ư ợ c m ộ t s &# 7 8 8 9 ; đ i ể m s o n t r n c o n đ ư ờ n g t i ế n t ớ i đ ạ i h ộ i Đ ả n g . T i n v u i m ớ i n h ấ t đ ố i v ớ i a n h B ả y l v i ệ c b ấ t c h ấ p s &# 7 9 2 1 ; p h ả n đ ố i c ủ a g ầ n 2 0 0 d n b i ể u N g h &# 7 8 8 3 ; v i ệ n u C h u , 4 0 0 d n b i ể u k h c đ b &# 7 8 8 7 ; p h i ế u t h n g q u a h i ệ p đ ị n h v &# 7 8 7 3 ; t &# 7 9 2 1 ; d o b u n b n g i ữ a k h ố i 2 7 n ư ớ c t r o n g E U v m ộ t t r o n g n ă m q u ố c g i a c ộ n g s ả n t ỏ i c n l ạ i t r n t h &# 7 8 7 1 ; g i ớ i . H i ệ p đ ị n h c ũ n g đ i h ỏ i V i ệ t N a m m &# 7 9 0 3 ; r ộ n g q u y ề n l ậ p h ộ i c h o n g ư ờ i l a o đ ộ n g &# 7 9 0 3 ; V i ệ t N a m v c h o p h p x h ộ i d n s &# 7 9 2 1 ; t h a m g i a g i m s t c h n h s c h . V &# 7 8 7 3 ; k i n h t ế , h i ệ p đ ị n h s &# 7 8 6 9 ; g i p V i ệ t N a m x u ấ t k h ẩ u t h m n h i ề u h n g h o h ơ n n ữ a v o E U , t h &# 7 8 8 3 ; t r ư ờ n g m t r o n g n ă m n g o i V i ệ t N a m đ b n đ ư ợ c t ổ n g c ộ n g h ơ n 4 2 t &# 7 9 2 7 ; đ l a t r &# 7 8 8 3 ; g i h n g h o m c h &# 7 8 8 1 ; n h ậ p v &# 7 8 7 3 ; l ư ợ n g h n g c g i 1 4 t &# 7 9 2 7 ; đ l a . V t r o n g k h i V i ệ t N a m t h u v &# 7 8 7 3 ; h ơ n 2 8 t &# 7 9 2 7 ; đ l a t r o n g g i a o t h ư ơ n g v ớ i c c n ư ớ c E U t r o n g n ă m n g o i , H N ộ i c h ị u t h i ệ t g ầ n 2 4 t &# 7 9 2 7 ; đ l a t r o n g b u n b n v ớ i T r u n g Q u ố c d o n h ậ p k h ẩ u n h i ề u h ơ n h ẳ n s o v ớ i x u ấ t k h ẩ u s a n g q u ố c g i a l n g g i ề n g v ớ i s ứ c m u a r ấ t l ớ n . E U n i V i ệ t N a m đ v ư ợ t q u a M a l a y s i a v c h &# 7 8 8 1 ; k m S i n g a p o r e v &# 7 8 7 3 ; t ổ n g g i t r &# 7 8 8 3 ; h n g h o x u ấ t n h ậ p k h ẩ u s o n g p h ư ơ n g v ớ i E U t r o n g k h ố i 1 0 n ư ớ c A S E A N . E U c ũ n g n h ậ n x t k i n h t &# 7 8 7 1 ; V i ệ t N a m đ g i &# 7 9 1 9 ; m ứ c p h t t r i ể n t r u n g b n h 6 % t r o n g h a i t h ậ p n i n q u a v s &# 7 8 6 9 ; c n d u y t r đ ư ợ c &# 7 9 0 3 ; m ứ c n y t r o n g n h i ề u n ă m t ớ i . N ế u n g N g u y ễ n X u n P h c t i ế p t ụ c g i &# 7 9 1 9 ; đ ư ợ c m ứ c t ă n g t r ư ở n g k i n h t &# 7 8 7 1 ; t &# 7 9 1 5 ; 6-7 % h o ặ c h ơ n n ữ a t r o n g n ă m n a y , n g s &# 7 8 6 9 ; &# 7 9 0 3 ; v &# 7 8 8 3 ; t h &# 7 8 7 1 ; t ố t h ơ n k h i t r a n h đ u a v o v &# 7 8 8 3 ; t r t ổ n g b t h &# 4 3 2 ; t r o n g c h ư a đ ầ y 1 2 t h n g n ữ a . Đ i ề u k h l ư ờ n g h i ệ n n a y l ả n h h ư ở n g c ủ a v i r t C o v i d 1 9 t ớ i t ă n g t r ư ở n g k i n h t ế . B u n b n g i ữ a V i ệ t N a m v T r u n g Q u ố c l i n t ụ c đ ạ t t r n 1 0 0 t &# 7 9 2 7 ; đ l a t r o n g h a i n ă m g ầ n đ y n h ấ t . M ỗ i n ă m V i ệ t N a m c ũ n g đ n v i t r i ệ u k h c h d u l ị c h T r u n g Q u ố c . H i ệ n V i ệ t N a m đ a n g p h ả i c l ậ p m ộ t x &# 7 9 0 3 ; V ĩ n h P h c v c &# 7 8 4 3 ; t h &# 7 9 1 1 ; đ c h n h t r &# 7 8 8 3 ; l ẫ n t h ư ơ n g m ạ i v ẫ n t i ế p t ụ c c h o h ọ c s i n h n g h &# 7 8 8 1 ; h ọ c đ &# 7 8 7 5 ; p h n g n g ừ a b ệ n h d ị c h . C &# 7 8 4 3 ; h a i q u y ế t s c h n y d ư ờ n g n h &# 4 3 2 ; đ ề u đ ư ợ c n h i ề u n g ư ờ i d n ủ n g h ộ . M ộ t c h n h s c h k h c c ũ n g t &# 7 8 8 7 ; r a c t c đ ộ n g t ố t t &# 7 9 1 5 ; đ ầ u n ă m t ớ i n a y l v i ệ c c ấ m n g ư ờ i u ố n g r ư ợ u b i a đ i ề u k h i ể n c c p h ư ơ n g t i ệ n g i a o t h n g . T r a n g t i n V n E x p r e s s n i V i ệ t N a m t h u ộ c n h m q u ố c g i a c t &# 7 9 2 7 ; l &# 7 8 7 9 ; n a m g i ớ i u ố n g r ư ợ u b i a c a o n h ấ t t h &# 7 8 7 1 ; g i ớ i v t &# 7 9 2 7 ; l &# 7 8 7 9 ; u ố n g r ư ợ u b i a n g y c n g g i a t ă n g . B o T h a n h N i n t r o n g k h i đ v i ế t m ỗ i n g y c t r u n g b n h 2 1 n g ư ờ i c h ế t v t a i n ạ n g i a o t h n g t r o n g n ă m 2 0 1 9 . C n h i ề u l d o k h i ế n n g N g u y ễ n X u n P h c h i ệ n &# 7 9 0 3 ; v o v &# 7 8 8 3 ; t r t h u ậ n l ợ i h ơ n n g N g u y ễ n T ấ n D ũ n g k h n h i ề u t r o n g c u ộ c đ u a v o g h &# 7 8 7 1 ; t ổ n g b t h ư . T h &# 7 9 1 3 ; n h ấ t n g N g u y ễ n P h T r ọ n g s a n g n ă m đ 7 7 t u ổ i v s ứ c k h o &# 7 8 6 7 ; k h n g c n đ &# 7 9 1 1 ; đ &# 7 8 7 5 ; t i ế p t ụ c n g ồ i l ạ i t h m m ộ t n h i ệ m k &# 7 9 2 3 ; n ữ a . C ộ n g t h m v ớ i d &# 4 3 2 ; m c ủ a v &# 7 9 0 9 ; Đ ồ n g T m m n g T r ọ n g đ c n h ữ n g h n h đ ộ n g s ố t s ắ n g g h i c n g c h o b a c n g a n đ ư ợ c c h o l t h i ệ t m ạ n g t r o n g c u ộ c t ấ n c n g , &# 7 9 0 3 ; g c đ &# 7 8 9 7 ; n o đ t &# 7 9 1 5 ; n g l o đ ố t l g i &# 7 9 0 1 ; n g c n b &# 7 8 8 3 ; t a i t i ế n g l n g đ ố t l n g . T h &# 7 9 1 3 ; h a i , d o n g N g u y ễ n P h T r ọ n g q u y ế t g i &# 7 9 1 9 ; c &# 7 8 4 3 ; h a i g h &# 7 8 7 1 ; t h a y v c h ọ n m ộ t u &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; n g ồ i v o g h &# 7 8 7 1 ; c h &# 7 9 1 1 ; t ị c h n ư ớ c s a u k h i n g T r ầ n Đ ạ i Q u a n g r a đ i , n g P h c đ b ớ t đ i đ ư ợ c m ộ t u &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; c s ứ c c ạ n h t r a n h c a o . H ơ n n ữ a n g ư ờ i c v &# 7 8 6 7 ; đ ư ợ c n g T r ọ n g n h ắ m t ớ i c h o c h ứ c t ổ n g b t h ư , U &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; Đ i n h T h &# 7 8 7 1 ; H u y n h , đ đ a u ố m t &# 7 9 1 5 ; l u v g i &# 7 9 0 1 ; k h n g c n l đ ố i t h &# 7 9 1 1 ; c ủ a n g P h c . T h &# 7 9 1 3 ; b a , a n h B ả y h i ể n n h i n k h n g p h ả i l đ ố i t h &# 7 9 1 1 ; m n g T r ọ n g v n h i ề u u &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; m u ố n t r i ệ t b ằ n g đ ư ợ c n h &# 4 3 2 ; a n h B a t r o n g đ ạ i h ộ i l ầ n t r ư ớ c . B ở i v ậ y n g P h c k h n g p h ả i l o đ ố i p h v ớ i m ố i đ e d o &# 7 8 4 1 ; q u l ớ n t ớ i t &# 7 9 1 5 ; c h n h t ổ n g b t h &# 4 3 2 ; v p h e n h m c ủ a n h n v ậ t n y . N i n h &# 4 3 2 ; v ậ y k h n g c n g h ĩ a l n g P h c h i ể n n h i n s &# 7 8 6 9 ; t h a y t h &# 7 8 7 1 ; n g T r ọ n g v o đ ạ i h ộ i t ớ i v v &# 7 8 7 3 ; l t h u y ế t b ấ t c &# 7 9 1 3 ; a i t r o n g s &# 7 8 8 9 ; 1 0 u &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; h n g đ ầ u h i ệ n n a y đ ề u c c &# 4 1 7 ; h ộ i t r &# 7 9 0 3 ; t h n h t ổ n g b t h ư . N h i ề u k h i s &# 7 9 2 1 ; g a n h đ u a q u y ế t l i ệ t g i ữ a c c p h e t r o n g b &# 7 8 9 7 ; c h n h t r &# 7 8 8 3 ; l ạ i c t h &# 7 8 7 5 ; t ạ o c &# 4 1 7 ; h ộ i c h o m ộ t ủ y v i n t r u n g d u n g v ố n c t h &# 7 8 7 5 ; t ạ o đ ư ợ c s &# 7 9 2 1 ; đ ồ n g t h u ậ n t r o n g đ ả n g . Đ i ề u đ n g l o n g ạ i l h &# 7 8 8 5 ; v ẫ n c t h &# 7 8 7 5 ; c t &# 7 8 9 3 ; đ ồ n g t h u ậ n t r o n g n h m l n h đ ạ o c h p b u , n h ữ n g n g ư ờ i s ẵ n s n g d i ệ t c c t &# 7 8 9 3 ; đ ồ n g t h u ậ n n h &# 4 3 2 ; h &# 7 8 8 5 ; v ừ a l m &# 7 9 0 3 ; Đ ồ n g T m . M ặ c d v ậ y n g ư ờ i t a c q u y ề n h y v ọ n g p h e c n g a n s &# 7 8 6 9 ; y ế u t h &# 7 8 7 1 ; d o c c h x &# 7 9 1 7 ; l t n h h u ố n g v c n g t ồ i t &# 7 8 7 9 ; k h i g i ế t đ ả n g v i n g ầ n 6 0 t u ổ i đ ả n g L Đ n h K n h k o t h e o c i c h ế t c ủ a b a c n g a n m h i ệ n k h n g t h &# 7 8 7 5 ; l o ạ i t r &# 7 9 1 5 ; t r ư ờ n g h ợ p h &# 7 8 8 5 ; b &# 7 8 8 3 ; t h &# 7 9 1 1 ; t i u . V t r o n g k h i a n h B a t ừ n g c t h ờ i g i a n l m t r o n g n g n h c n g a n , a n h B ả y c h ư a t ừ n g m ộ t n g y l m t r o n g l ự c l ư ợ n g n y . N h ư n g a n h B ả y c ũ n g c h ẳ n g p h ả i l n g ư ờ i m i ề n B ắ c v t r n h đ &# 7 8 9 7 ; l l u ậ n c ủ a a n h c ũ n g v ừ a p h ả i t h i n n t r o n g c u ộ c đ u a t ớ i c ũ n g c h ư a b i ế t m o n o c ắ n m ỉ u n o .

 10. #10
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,984

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  G ạ t d n r a l &# 7 8 7 3 ; - Đ ả n g t ồ n t ạ i n h &# 7 9 0 1 ; 2 b k p

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 13 users browsing this thread. (0 members and 13 guests)

Similar Threads

 1. Vịt Kìu v̀ Vịt Nam ăn T́t 2020
  By dtkcamau in forum Tin Cộng Đồng
  Replies: 3
  Last Post: 25-02-2020, 09:53 AM
 2. Vịt Kiu Hải Ngoại ăn T́t 2020
  By dtkcamau in forum Tin Cộng Đồng
  Replies: 19
  Last Post: 28-01-2020, 08:33 AM
 3. Chc Mừng Năm Mới 2020
  By BlackHole in forum Giao Lưu - Giải Tr
  Replies: 0
  Last Post: 01-01-2020, 07:54 AM
 4. Niềm vui a vỡ - Tokyo đăng cai Olympic 2020
  By Hoai Nam in forum Tin Việt Nam
  Replies: 0
  Last Post: 20-09-2013, 05:43 AM
 5. (1990-2020) VN sẽ sát nḥp vào TQ?
  By longquan in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 22-01-2012, 08:24 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •