Page 1 of 27 1234511 ... LastLast
Results 1 to 10 of 264

Thread: Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

 1. #1
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?
  Ph Trọng đ đưa VN thnh thuộc địa, chư hầu kiểu mới của Trung Quốc? 2. #2
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  G i a o C h i &# 7 7 7 ; Đ a ̣ i H a ́ n 2 0 2 0 ? P h ạ m B n h M i n h n i V N k h n g t h &# 7 8 7 5 ; đ ơ n p h ư ơ n g đ n g c ử a b i n g i ớ i v ớ i T r u n g C ộ n g

 3. #3
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  G i a o C h i &# 7 7 7 ; Đ a ̣ i H a ́ n 2 0 2 0 ? Đ ạ i H ộ i 1 3 : V s a o n g H o n g T r u n g H ả i đ ư ợ c T Q y u c ầ u đ i ề u v &# 7 8 7 3 ; g i p v i ệ c c h o T ổ n g B ' T ?

 4. #4
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  G i a o C h i &# 7 7 7 ; Đ a ̣ i H a ́ n 2 0 2 0 ? S a u T r u n g Q u ố c s &# 7 8 6 9 ; l V i ệ t N a m - S u ố i n g u ồ n d n c h &# 7 9 1 1 ; b ấ t t ậ n !

 5. #5
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  X u n P h c h ồ i h ộ p c h &# 7 9 0 1 ; H i ệ p đ ị n h N g h &# 7 8 8 3 ; s &# 2 9 7 ; c h u u p h ả n đ ố i

 6. #6
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  T r ư ớ c Đ ạ i h ộ i 1 3 P h e N g h &# 7 8 7 9 ; T ĩ n h k h u y n h l o t : T ổ n g C h &# 7 9 1 1 ; v T r u n g N a m H ả i đ a n g m ấ t k i ể m s o t ?

 7. #7
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  B &# 7 8 8 7 ; g i o đ i ề u , V ư ơ n g Đ n h H u &# 7 8 7 9 ; c d m t r i T r ọ n g ?

 8. #8
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  H o t : T h a m n h ũ n g k h ủ n g 1 , 2 5 t &# 7 9 2 7 ; U S D t r o n g m u a s ắ m Q u ố c p h n g c ủ a C S V N

 9. #9
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  K h i a n h B ả y r a t a y , g ạ o c x a y r a c m ? 1 4/0 2/2 0 2 0 N g u y ễ n H n g [I M G]h t t p s ://g d b . v o a n e w s . c o m/3 B 5 6 F 0 F 3-5 8 D C-4 E 2 F-8 3 5 F-5 9 F 7 8 D B 1 F 3 0 0 _ w 1 0 2 3 _ r 1 _ s . j p g[/I M G] n g N g u y ễ n X u n P h c . S a u m n n g n g ự a c c h đ y v i n ă m c ủ a a n h B a , t ứ c c ự u t h &# 7 9 1 1 ; t ư ớ n g N g u y ễ n T ấ n D ũ n g , g i &# 7 9 0 1 ; c c c ặ p m ắ t h ư ớ n g v &# 7 8 7 3 ; đ ạ i h ộ i đ ả n g v o n ă m s a u h ẳ n đ a n g t h e o d i đ ư ờ n g q u a n l &# 7 8 9 7 ; s ắ p t ớ i c ủ a a n h B ả y , đ ư ơ n g k i m T h &# 7 9 1 1 ; t ư ớ n g N g u y ễ n X u n P h c . N g o ạ i t r &# 7 9 1 5 ; v &# 7 9 0 9 ; g y t a i t i ế n g k h ủ n g k h i ế p &# 7 9 0 3 ; Đ ồ n g T m m n g P h c h ẳ n p h ả i c h ị u m ộ t p h ầ n t r c h n h i ệ m , v &# 7 8 8 3 ; t h &# 7 9 1 1 ; t ư ớ n g đ g h i đ ư ợ c m ộ t s &# 7 8 8 9 ; đ i ể m s o n t r n c o n đ ư ờ n g t i ế n t ớ i đ ạ i h ộ i Đ ả n g . T i n v u i m ớ i n h ấ t đ ố i v ớ i a n h B ả y l v i ệ c b ấ t c h ấ p s &# 7 9 2 1 ; p h ả n đ ố i c ủ a g ầ n 2 0 0 d n b i ể u N g h &# 7 8 8 3 ; v i ệ n u C h u , 4 0 0 d n b i ể u k h c đ b &# 7 8 8 7 ; p h i ế u t h n g q u a h i ệ p đ ị n h v &# 7 8 7 3 ; t &# 7 9 2 1 ; d o b u n b n g i ữ a k h ố i 2 7 n ư ớ c t r o n g E U v m ộ t t r o n g n ă m q u ố c g i a c ộ n g s ả n t ỏ i c n l ạ i t r n t h &# 7 8 7 1 ; g i ớ i . H i ệ p đ ị n h c ũ n g đ i h ỏ i V i ệ t N a m m &# 7 9 0 3 ; r ộ n g q u y ề n l ậ p h ộ i c h o n g ư ờ i l a o đ ộ n g &# 7 9 0 3 ; V i ệ t N a m v c h o p h p x h ộ i d n s &# 7 9 2 1 ; t h a m g i a g i m s t c h n h s c h . V &# 7 8 7 3 ; k i n h t ế , h i ệ p đ ị n h s &# 7 8 6 9 ; g i p V i ệ t N a m x u ấ t k h ẩ u t h m n h i ề u h n g h o h ơ n n ữ a v o E U , t h &# 7 8 8 3 ; t r ư ờ n g m t r o n g n ă m n g o i V i ệ t N a m đ b n đ ư ợ c t ổ n g c ộ n g h ơ n 4 2 t &# 7 9 2 7 ; đ l a t r &# 7 8 8 3 ; g i h n g h o m c h &# 7 8 8 1 ; n h ậ p v &# 7 8 7 3 ; l ư ợ n g h n g c g i 1 4 t &# 7 9 2 7 ; đ l a . V t r o n g k h i V i ệ t N a m t h u v &# 7 8 7 3 ; h ơ n 2 8 t &# 7 9 2 7 ; đ l a t r o n g g i a o t h ư ơ n g v ớ i c c n ư ớ c E U t r o n g n ă m n g o i , H N ộ i c h ị u t h i ệ t g ầ n 2 4 t &# 7 9 2 7 ; đ l a t r o n g b u n b n v ớ i T r u n g Q u ố c d o n h ậ p k h ẩ u n h i ề u h ơ n h ẳ n s o v ớ i x u ấ t k h ẩ u s a n g q u ố c g i a l n g g i ề n g v ớ i s ứ c m u a r ấ t l ớ n . E U n i V i ệ t N a m đ v ư ợ t q u a M a l a y s i a v c h &# 7 8 8 1 ; k m S i n g a p o r e v &# 7 8 7 3 ; t ổ n g g i t r &# 7 8 8 3 ; h n g h o x u ấ t n h ậ p k h ẩ u s o n g p h ư ơ n g v ớ i E U t r o n g k h ố i 1 0 n ư ớ c A S E A N . E U c ũ n g n h ậ n x t k i n h t &# 7 8 7 1 ; V i ệ t N a m đ g i &# 7 9 1 9 ; m ứ c p h t t r i ể n t r u n g b n h 6 % t r o n g h a i t h ậ p n i n q u a v s &# 7 8 6 9 ; c n d u y t r đ ư ợ c &# 7 9 0 3 ; m ứ c n y t r o n g n h i ề u n ă m t ớ i . N ế u n g N g u y ễ n X u n P h c t i ế p t ụ c g i &# 7 9 1 9 ; đ ư ợ c m ứ c t ă n g t r ư ở n g k i n h t &# 7 8 7 1 ; t &# 7 9 1 5 ; 6-7 % h o ặ c h ơ n n ữ a t r o n g n ă m n a y , n g s &# 7 8 6 9 ; &# 7 9 0 3 ; v &# 7 8 8 3 ; t h &# 7 8 7 1 ; t ố t h ơ n k h i t r a n h đ u a v o v &# 7 8 8 3 ; t r t ổ n g b t h &# 4 3 2 ; t r o n g c h ư a đ ầ y 1 2 t h n g n ữ a . Đ i ề u k h l ư ờ n g h i ệ n n a y l ả n h h ư ở n g c ủ a v i r t C o v i d 1 9 t ớ i t ă n g t r ư ở n g k i n h t ế . B u n b n g i ữ a V i ệ t N a m v T r u n g Q u ố c l i n t ụ c đ ạ t t r n 1 0 0 t &# 7 9 2 7 ; đ l a t r o n g h a i n ă m g ầ n đ y n h ấ t . M ỗ i n ă m V i ệ t N a m c ũ n g đ n v i t r i ệ u k h c h d u l ị c h T r u n g Q u ố c . H i ệ n V i ệ t N a m đ a n g p h ả i c l ậ p m ộ t x &# 7 9 0 3 ; V ĩ n h P h c v c &# 7 8 4 3 ; t h &# 7 9 1 1 ; đ c h n h t r &# 7 8 8 3 ; l ẫ n t h ư ơ n g m ạ i v ẫ n t i ế p t ụ c c h o h ọ c s i n h n g h &# 7 8 8 1 ; h ọ c đ &# 7 8 7 5 ; p h n g n g ừ a b ệ n h d ị c h . C &# 7 8 4 3 ; h a i q u y ế t s c h n y d ư ờ n g n h &# 4 3 2 ; đ ề u đ ư ợ c n h i ề u n g ư ờ i d n ủ n g h ộ . M ộ t c h n h s c h k h c c ũ n g t &# 7 8 8 7 ; r a c t c đ ộ n g t ố t t &# 7 9 1 5 ; đ ầ u n ă m t ớ i n a y l v i ệ c c ấ m n g ư ờ i u ố n g r ư ợ u b i a đ i ề u k h i ể n c c p h ư ơ n g t i ệ n g i a o t h n g . T r a n g t i n V n E x p r e s s n i V i ệ t N a m t h u ộ c n h m q u ố c g i a c t &# 7 9 2 7 ; l &# 7 8 7 9 ; n a m g i ớ i u ố n g r ư ợ u b i a c a o n h ấ t t h &# 7 8 7 1 ; g i ớ i v t &# 7 9 2 7 ; l &# 7 8 7 9 ; u ố n g r ư ợ u b i a n g y c n g g i a t ă n g . B o T h a n h N i n t r o n g k h i đ v i ế t m ỗ i n g y c t r u n g b n h 2 1 n g ư ờ i c h ế t v t a i n ạ n g i a o t h n g t r o n g n ă m 2 0 1 9 . C n h i ề u l d o k h i ế n n g N g u y ễ n X u n P h c h i ệ n &# 7 9 0 3 ; v o v &# 7 8 8 3 ; t r t h u ậ n l ợ i h ơ n n g N g u y ễ n T ấ n D ũ n g k h n h i ề u t r o n g c u ộ c đ u a v o g h &# 7 8 7 1 ; t ổ n g b t h ư . T h &# 7 9 1 3 ; n h ấ t n g N g u y ễ n P h T r ọ n g s a n g n ă m đ 7 7 t u ổ i v s ứ c k h o &# 7 8 6 7 ; k h n g c n đ &# 7 9 1 1 ; đ &# 7 8 7 5 ; t i ế p t ụ c n g ồ i l ạ i t h m m ộ t n h i ệ m k &# 7 9 2 3 ; n ữ a . C ộ n g t h m v ớ i d &# 4 3 2 ; m c ủ a v &# 7 9 0 9 ; Đ ồ n g T m m n g T r ọ n g đ c n h ữ n g h n h đ ộ n g s ố t s ắ n g g h i c n g c h o b a c n g a n đ ư ợ c c h o l t h i ệ t m ạ n g t r o n g c u ộ c t ấ n c n g , &# 7 9 0 3 ; g c đ &# 7 8 9 7 ; n o đ t &# 7 9 1 5 ; n g l o đ ố t l g i &# 7 9 0 1 ; n g c n b &# 7 8 8 3 ; t a i t i ế n g l n g đ ố t l n g . T h &# 7 9 1 3 ; h a i , d o n g N g u y ễ n P h T r ọ n g q u y ế t g i &# 7 9 1 9 ; c &# 7 8 4 3 ; h a i g h &# 7 8 7 1 ; t h a y v c h ọ n m ộ t u &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; n g ồ i v o g h &# 7 8 7 1 ; c h &# 7 9 1 1 ; t ị c h n ư ớ c s a u k h i n g T r ầ n Đ ạ i Q u a n g r a đ i , n g P h c đ b ớ t đ i đ ư ợ c m ộ t u &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; c s ứ c c ạ n h t r a n h c a o . H ơ n n ữ a n g ư ờ i c v &# 7 8 6 7 ; đ ư ợ c n g T r ọ n g n h ắ m t ớ i c h o c h ứ c t ổ n g b t h ư , U &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; Đ i n h T h &# 7 8 7 1 ; H u y n h , đ đ a u ố m t &# 7 9 1 5 ; l u v g i &# 7 9 0 1 ; k h n g c n l đ ố i t h &# 7 9 1 1 ; c ủ a n g P h c . T h &# 7 9 1 3 ; b a , a n h B ả y h i ể n n h i n k h n g p h ả i l đ ố i t h &# 7 9 1 1 ; m n g T r ọ n g v n h i ề u u &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; m u ố n t r i ệ t b ằ n g đ ư ợ c n h &# 4 3 2 ; a n h B a t r o n g đ ạ i h ộ i l ầ n t r ư ớ c . B ở i v ậ y n g P h c k h n g p h ả i l o đ ố i p h v ớ i m ố i đ e d o &# 7 8 4 1 ; q u l ớ n t ớ i t &# 7 9 1 5 ; c h n h t ổ n g b t h &# 4 3 2 ; v p h e n h m c ủ a n h n v ậ t n y . N i n h &# 4 3 2 ; v ậ y k h n g c n g h ĩ a l n g P h c h i ể n n h i n s &# 7 8 6 9 ; t h a y t h &# 7 8 7 1 ; n g T r ọ n g v o đ ạ i h ộ i t ớ i v v &# 7 8 7 3 ; l t h u y ế t b ấ t c &# 7 9 1 3 ; a i t r o n g s &# 7 8 8 9 ; 1 0 u &# 7 9 2 7 ; v i n B &# 7 8 9 7 ; C h n h t r &# 7 8 8 3 ; h n g đ ầ u h i ệ n n a y đ ề u c c &# 4 1 7 ; h ộ i t r &# 7 9 0 3 ; t h n h t ổ n g b t h ư . N h i ề u k h i s &# 7 9 2 1 ; g a n h đ u a q u y ế t l i ệ t g i ữ a c c p h e t r o n g b &# 7 8 9 7 ; c h n h t r &# 7 8 8 3 ; l ạ i c t h &# 7 8 7 5 ; t ạ o c &# 4 1 7 ; h ộ i c h o m ộ t ủ y v i n t r u n g d u n g v ố n c t h &# 7 8 7 5 ; t ạ o đ ư ợ c s &# 7 9 2 1 ; đ ồ n g t h u ậ n t r o n g đ ả n g . Đ i ề u đ n g l o n g ạ i l h &# 7 8 8 5 ; v ẫ n c t h &# 7 8 7 5 ; c t &# 7 8 9 3 ; đ ồ n g t h u ậ n t r o n g n h m l n h đ ạ o c h p b u , n h ữ n g n g ư ờ i s ẵ n s n g d i ệ t c c t &# 7 8 9 3 ; đ ồ n g t h u ậ n n h &# 4 3 2 ; h &# 7 8 8 5 ; v ừ a l m &# 7 9 0 3 ; Đ ồ n g T m . M ặ c d v ậ y n g ư ờ i t a c q u y ề n h y v ọ n g p h e c n g a n s &# 7 8 6 9 ; y ế u t h &# 7 8 7 1 ; d o c c h x &# 7 9 1 7 ; l t n h h u ố n g v c n g t ồ i t &# 7 8 7 9 ; k h i g i ế t đ ả n g v i n g ầ n 6 0 t u ổ i đ ả n g L Đ n h K n h k o t h e o c i c h ế t c ủ a b a c n g a n m h i ệ n k h n g t h &# 7 8 7 5 ; l o ạ i t r &# 7 9 1 5 ; t r ư ờ n g h ợ p h &# 7 8 8 5 ; b &# 7 8 8 3 ; t h &# 7 9 1 1 ; t i u . V t r o n g k h i a n h B a t ừ n g c t h ờ i g i a n l m t r o n g n g n h c n g a n , a n h B ả y c h ư a t ừ n g m ộ t n g y l m t r o n g l ự c l ư ợ n g n y . N h ư n g a n h B ả y c ũ n g c h ẳ n g p h ả i l n g ư ờ i m i ề n B ắ c v t r n h đ &# 7 8 9 7 ; l l u ậ n c ủ a a n h c ũ n g v ừ a p h ả i t h i n n t r o n g c u ộ c đ u a t ớ i c ũ n g c h ư a b i ế t m o n o c ắ n m ỉ u n o .

 10. #10
  Member
  Join Date
  24-05-2016
  Posts
  6,779

  Giao Chỉ Đại Hán 2020 ?

  G ạ t d n r a l &# 7 8 7 3 ; - Đ ả n g t ồ n t ạ i n h &# 7 9 0 1 ; 2 b k p

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Vịt Kìu v̀ Vịt Nam ăn T́t 2020
  By dtkcamau in forum Tin Cộng Đồng
  Replies: 3
  Last Post: 25-02-2020, 09:53 AM
 2. Vịt Kiu Hải Ngoại ăn T́t 2020
  By dtkcamau in forum Tin Cộng Đồng
  Replies: 19
  Last Post: 28-01-2020, 08:33 AM
 3. Chc Mừng Năm Mới 2020
  By BlackHole in forum Giao Lưu - Giải Tr
  Replies: 0
  Last Post: 01-01-2020, 07:54 AM
 4. Niềm vui a vỡ - Tokyo đăng cai Olympic 2020
  By Hoai Nam in forum Tin Việt Nam
  Replies: 0
  Last Post: 20-09-2013, 05:43 AM
 5. (1990-2020) VN sẽ sát nḥp vào TQ?
  By longquan in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 22-01-2012, 08:24 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •