Thời Sự Nước Úc - Chủ Tịch CĐNVTD/NSW Paul Huy Nguyễn - Chính Phủ AUSTRALIA hỗ trợ Đại Dịch COVID-19
Thời Sự Nước Úc - Chủ Tịch CĐNVTD/NSW Paul Huy Nguyễn - Trợ Cấp Chính Phủ AUSTRALIA - Dịch COVID19 2
Điểm Báo Úc Châu 10-04-2020